alignment  plassering
array  vektor
assertion  forutsetning
basename basenavn, basisnavn
basic regular expression  vanlig regulært uttrykk
backslash  backslash
backspace  backspace
baud rate  bitrate
bit(s)  bit(s)
block special file  blokk-spesiell fil
boot time  boot-tid
bucket  hash bucket, bøtte
bug  bug, feil
breakpoint  stoppunkt
broadcast  kringkasting
byte(s)  byte(s)
cache hurtigbuffer
carriage return 
linjeskift, vognretur
character special file  tegn-spesiell fil
charset  tegnsett
cluster  klynge
clustering  klynger sammen, sammenklynget
collation  sammenligning
context diff 
core dumped 
minnet lagret, dumpet kjerne
credential  referanse
cross-device  på kryss av enheter, adskilt enhet
current directory  aktiv (fil)katalog
debug  debug, avlus
default  forvalgt, standard(verdi)
delimiter  skilletegn
device enhet
device number
enhetsnummer
desktop skrivebord
destination address måladresse
diff endring, diff
diffs endringer, differ
directory katalog, filkatalog
encoding koding, innkoding
end of file end of file, filslutt, slutt på fil
environment variable miljøvariabel
escape beskyttelse
execute eksekvere, kjøre
exit status avslutningsstatus, utgangsstatus
extended regular expression utvidet regulært uttrykk
extension (1)endelse,suffiks (2) utvidelse
extract ekstrahér, trekk ut
extraneous uvedkommen, overflødig
file descriptor fildeskriptor
fixed string fast streng
floating point desimalverdi, flyttall
flushing tømming, oppdaterer
form feed sideskift, sideforskyvning
fork spalte ut ny prosess
fuzzy fuzzy, antatt
group id gruppe-ID
group id (bestemt form) gruppeidentiteten
hat notation hattnotasjon (^C)
hash
host vert
hue fargetone, kulør
identity mapping identitetsmapping
idle ledig, borte, ubrukt, tomgang
interpolated erstattet, interpolert
leap second skuddsekund
line discipline linjemodus
line feed linjeskift
link link, lenke
load average snittlast, gjennomsnittsbelastning
locale lokale, locale, regionaldata
login shell innloggingsskall
major (som i enhetsnummer) la stå, hovednummer for enhet
match (som i å matche et mønster) stemme overens med, treff
memory exhausted minnet oppbrukt
merge flette
minor (som i enhetsnummer) la stå, undernummer for enhet
mode modus
mount point monteringspunkt
named pipe la stå, navngitt rør
obsolescent avleggs, gamle
occurrence inntreffelse
offset posisjon, forskyvning, la stå
option flagg, alternativ
output utdata, utskrift
page fault sidebom
parse tolke
path sti, søkesti
pattern mønster, søkestreng
pipe rør
pipeline rørlinje
port port
portmapper portmapper
prefix prefiks
quote (verb som i \" eller "foo bar"), sitere
radix
range rekke, rekkevidde, område
recode recode, omkode
record (som i dd) blokk, oppfl
recurrence gjenintreffelse
redirection omdirigering
regexp regulært uttrykk eller uoversatt
regular expression regulært uttrykk
reverse-lookup tilbake-oppslag, omvendt oppslag
repeat count (som i en regexp "5{3}") gjentagelsesantall???
representable representérbar
set-group-ID
set-user-ID
shared library delt bibliotek
shell kommandotolk, skall
shell-builtin innebygget kommando
socket socket, kontakt
sparse file fil med hull, ikke-sammenhengende fil
standard error standard feilkanal
standard in standard innkanal
standard input standard innkanal
standard out standard utkanal
stdin
stdout
stderr
sticky bit
stream (SYSV stream) la stå, strøm
suffix suffiks
suppress undertrykk, hindre
timeout tidsgrense, tidsavbrudd
token symbol, tegn
trace (subst) sporing, spore
trap felle
truncated avkuttet, avkortet, trunkert
tty
unbalanced (som i "unbalanced [") ubalansert
umask avmasker
unidiff, unified diff
until time
usage bruk
user id
bruker-ID
user id (bestemt form) brukeridentiteten
verifyer verifikator
write error feil ved skriving

Signaler

Aborted
Avbrutt
Alarm clock
Alarmen gikk
Bus Error
Bussfeil, adressebussfeil
Interrupt
Avbrutt
Hangup
Legg på
Killed
Drept
Quit
Avsluttet
Segmentation fault
Minnesegmentsfeil
Stack fault
Stakkfeil
Terminated
Terminert