Danske love

HTML filer

Populærtitler Internetlove

Beskæftigelsesministeriet

 1. AB000264 Lov om forlængelse og fornyelse af overenskomster og aftaler for sygeplejersker, radiografer, hjemmesygeplejersker m. fl.
 2. AB001121 Lov om arbejdsmiljøcertifikat til virksomheder og om statstilskud til virksomheder med certifikat
 3. AB001213 Bekendtgørelse af lov om værnepligtsorlov og om orlov til FN-tjeneste mv.
 4. AO001201 Lov om sociale klausuler på offentlige tilskudsområder
 5. AO001431 Lov om visse Hædersgaver til danske søfarende og Fiskere og deres efterladte.
 6. AO001432 Lov om Udbetaling af Hædersgaver til efterladte efter faldne og til saarede den 9. April 1940.
 7. AO001435 Lov om Udbetaling af Hædersgaver til danske Sømænd og Fiskere og deres efterladte.
 8. BE000171 Lov om supplerende aktiveringstilbud til visse ledige medlemmer af en arbejdsløshedskasse
 9. BE000172 Lov om ophævelse af lov om servicejob
 10. BE000189 Lov om ophævelse af lov om fremme af udbyttedeling og oprettelse af sociale fonds
 11. BE000212 Lov om ophævelse af lov om en generel arbejdsmiljøafgift
 12. BE000267 Bekendtgørelse af lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse
 13. BE000269 Bekendtgørelse af deltidslov
 14. BE000272 Bekendtgørelse af lov om visse arbejdsforhold i landbruget m.v.
 15. BE000280 Bekendtgørelse af lov om mægling i arbejdsstridigheder
 16. BE000674 Lov om erstatning til tilskadekomne værnepligtige m.fl.
 17. BE000995 Bekendtgørelse af Ferielov
 18. BE000997 Lov om medarbejderindflydelse i SE-selskaber
 19. BE001007 Lov om brug af køberet eller tegningsret til aktier m.v. i ansættelsesforhold
 20. BE001028 Bekendtgørelse af lov om gennemførelse af dele af arbejdstidsdirektivet
 21. BE001056 Bekendtgørelse af lov om arbejdsmiljø
 22. BE001067 Bekendtgørelse af lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel
 23. BE001189 Lov om forhøjelse af hædersgaver
 24. BE001286 Lov om information og høring af lønmodtagere
 25. BE001301 Lov om arbejdstid for mobile lønmodtagere inden for vejtransportsektoren
 26. BE001319 Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats
 27. BE001387 Bekendtgørelse af lov om delpension
 28. BE001388 Bekendtgørelse af lov om befordringsrabat til efterlønsmodtagere m.fl.
 29. BE001697 Lov om medarbejderindflydelse i SCE-selskaber
 30. BE001804 Bekendtgørelse af Lov om foreningsfrihed på arbejdsmarkedet
 31. BE001850 Lov om sygedagpenge
 32. BE001854 Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v.
 33. BE001889 Bekendtgørelse af lov om udstationering af lønmodtagere
 34. BE002249 Lov om seniorjob
 35. BE002284 Lov om Forebyggelsesfonden
 36. BE002501 Bekendtgørelse af lov om fleksydelse
 37. BE002543 Bekendtgørelse af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet
 38. BE002548 Bekendtgørelse af lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond
 39. BE002752 Lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter
 40. BE002924 Lov om Ligebehandlingsnævnet
 41. BE002932 Lov om arbejdstid for mobile lønmodtagere, der udfører grænseoverskridende tjenester i jernbanesektoren
 42. BE002969 Lov om arbejdsgivers brug af jobklausuler
 43. BE003048 Bekendtgørelse af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.
 44. BE003053 Bekendtgørelse af lov om lige løn til mænd og kvinder
 45. BE003056 Bekendtgørelse af lov om tidsbegrænset ansættelse
 46. BE003062 Bekendtgørelse af lov om europæiske samarbejdsudvalg
 47. BE003156 Bekendtgørelse af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v.
 48. BE003195 Bekendtgørelse af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer
 49. BE003268 Lov om digital indberetningsløsning til brug for anmeldelse af sygefravær samt anmodning om refusion af sygedagpenge og dagpenge efter barselloven
 50. BE003416 Bekendtgørelse af lov om arbejdsskadesikring
 51. BE003417 Bekendtgørelse af lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag
 52. BE003514 Bekendtgørelse af lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.
 53. BE003641 Bekendtgørelse af lov om social pension
 54. BE003642 Bekendtgørelse af lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.
 55. BE003646 Bekendtgørelse af lov om Lønmodtagernes Garantifond
 56. BE003652 Bekendtgørelse af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension
 57. BE003653 Bekendtgørelse af lov om aktiv socialpolitik
 58. BE003682 Bekendtgørelse af lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (barselloven)
 59. BE003821 Bekendtgørelse af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
 60. CR012605 Bekendtgørelse af lov om erstatning til besættelsestidens ofre
 61. CR012630 Bekendtgørelse af Lov om tillæg til lov om erstatning til besættelsestidens ofre
 62. CR012635 Bekendtgørelse af lov om invalideforsørgelse
 63. CR012636 Bekendtgørelse af lov om krigs-ulykkesforsikringsrente til enker efter visse fiskere
 64. CR012728 Lov om udbetaling af ydelser til militære invalider og deres efterladte i de sønderjyske landsdele
 65. CR028454 Lov om fornyelse og forlængelse af kollektive overenskomster og aftaler m.v. (Overenskomstforlængelsesloven)
 66. CR028471 Lov om midlertidig indbetaling fra staten til Arbejdsmarkedets Tillægspension af visse dyrtidsportioner
 67. CR028476 Lov om ændring af arbejdstilrettelæggelsen m.v. for underordnede sygehuslæger og om fornyelse og forlængelse af overenskomster for underordnede sygehuslæger m.fl.
 68. CR028487 Lov om forlængelse af overenskomster mellem Falcks Redningskorps A/S og henholdsvis Specialarbejderforbundet i Danmark og Chaufførernes Fagforening i København (* 1)
 69. CR028490 Lov om bortfald af automatisk regulering af arbejdsvederlag m.v. på grundlag af reguleringspristallet (Dyrtidsreguleringsbortfaldslov)
 70. CR028493 Lov om forlængelse og fornyelse af overenskomster og aftaler for sygeplejersker, radiografer, sundhedsplejersker, hjemmesygeplejersker, hospitalslaboranter m.fl.
 71. CR028518 Lov om varsling m.v. i forbindelse med afskedigelser af større omfang (* 1)
 72. CR028536 Lov om dispensation fra forskellige love i forbindelse med oprettelsen af erhvervszoner
 73. CR028540 Lov om ændring af dyrtidsregulering m.v.
 74. CR028541 Lov om fornyelse af visse overenskomster inden for EDB-området
 75. CR028542 Lov om begrænsning af lønstigninger og om ændring af takt- og dyrtidsregulering m.v. (Lønstoploven) (Lønbegrænsningsloven)
 76. CR040473 Lov om brug af helbredsoplysninger m.v. på arbejdsmarkedet (Helbredslov)
 77. CR047033 Lov om fornyelse af visse kollektive overenskomster m.v.

Finansministeriet

 1. AE000015 Bekendtgørelse af lov om tjenestemænd i folkeskolen m.v.
 2. AE000064 Lov om afvikling af Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning
 3. AE000092 Lov om overdragelse af naturgasdistributions- og forsyningsvirksomhed til Dansk Naturgas A/S
 4. AE000121 Bekendtgørelse af lov om pristalsreguleret alderdomsforsikring og alderdomsopsparing
 5. AE000126 Lov om bemyndigelse til optagelse af indenlandske statslån
 6. AE000300 Lov om tilskud til Færøernes hjemmestyre for 2002
 7. AE000349 Lov om tilskud til Færøernes hjemmestyre for 2003-06
 8. AE000541 Lov om en satsreguleringsprocent
 9. AE000714 Bekendtgørelse af lov om tjenestemandspension
 10. AE000719 Bekendtgørelse af lov om pensionering af civilt personel m.v. i forsvaret (civilarbejderloven)
 11. AE000720 Bekendtgørelse af lov om vederlag og pension m.v. for de danske medlemmer af Europa-Parlamentet
 12. AE000778 Lov om tilskud til Grønlands hjemmestyre for 2005-2007
 13. AE000779 Bekendtgørelse af lov om tjenestemænd
 14. AE000914 Lov om ophævelse af lov om Dansk Olie og Naturgas A/S m.v. og anlægslov for naturgasforsyning og ændring af lov om etablering og benyttelse af en rørledning til transport af råolie og kondensat
 15. AE000976 Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder
 16. AE001142 Lov om tilskud til Færøernes hjemmestyre for 2007 og 2008
 17. AE001222 Bekendtgørelse af lov om offentlige betalinger m.v.
 18. AE001229 Lov om statens finansår
 19. AE001481 Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med Grønlands Selvstyres overtagelse af sagsområder
 20. CR000934 Lov om anvendelse af Christianiaområdet
 21. CR015968 Bekendtgørelse af lov om pensionering af flyveledere
 22. CR015970 Bekendtgørelse af lov om pensioner efter tidligere tjenestemandslove m.v.
 23. CR015974 Lov om statens regnskabsvæsen m.v.
 24. CR015982 Lov om udstedelse af statspræmieobligationer
 25. CR015984 Lov om privatisering af Statsanstalten for Livsforsikring
 26. CR015985 Lov om statsgaranti for obligationslån optaget af Færøernes Realkreditinstitut
 27. CR016025 Lov om bemyndigelse til optagelse af statslån
 28. CR016026 Lov om provision af visse lån optaget med statsgaranti
 29. CR016031 Normeringslov for finansåret 1959-60
 30. CR016033 Lov om tjenestemandslønninger m.m. og klassificering af tjenestestemandsstillinger i staten folkeskolen og folkekirken (* 1) (Lønnings- og klassificeringsloven)
 31. CR016035 Lov om udstedelse af statspræmieobligationer
 32. CR016036 Lov om fornyelse af to statspræmieobligationslån
 33. CR016044 Lov om udstedelse af statspræmieobligationer (* 1)
 34. CR016047 Lov om ændringer i vilkårene for statens udlån (* 1)
 35. CR016048 Lov om pensioner i anledning af tronskiftet den 14. januar 1972
 36. CR016049 Normeringslov for finansåret 1950-51
 37. CR016050 Lov om udstedelse af statspræmieobligationer
 38. CR016058 Lov om statsgarantier og statsforskrivninger vedr. betalingsaftaler med udlandet
 39. CR016059 Lov om forenkling af statens mellemværende med Danmarks Nationalbank
 40. CR016060 Lov om fornyelse af et statspræmieobligationslån
 41. CR016062 Lov om fornyelse af et statspræmieobligationslån
 42. CR040989 Lov om fornyelse af et statspræmieobligationslån
 43. CR040990 Lov om optagelse af et præmieobligationslån
 44. CR044218 Bekendtgørelse af lov om begrænsning af skyldneres muligheder for at deltage i offentlige udbudsforretninger og om ændring af visse andre love (Effektivisering af inddrivelsen af restancer til det offentlige)
 45. CR046164 Lov om ændring af regler for statens udbetaling af refusion af kommunernes udgifter i henhold til den sociale pensions- og bistandslovgivning m.v.

Folketinget

 1. CR044377 Bekendtgørelse af lov om revisionen af statens regnskaber m.m.
 2. CR044378 Bekendtgørelse af lov om statsrevisorerne

Forsvarsministeriet

 1. AG000067 Lov om forsvarets formål, opgaver og organisation m.v.
 2. AG000247 Militær straffelov
 3. AG000248 Militær retsplejelov
 4. AG000249 Militær disciplinarlov
 5. AG000250 Lov om etablering af udbygget radarovervågning af Danmarks farvandsområder
 6. AG000284 Bekendtgørelse af værnepligtsloven
 7. AG000285 Bekendtgørelse af lov om værnepligtens opfyldelse ved civilt arbejde
 8. AG000299 Bekendtgørelse af lov om forsvarets personel
 9. AG000301 Lodslov
 10. AG000322 Bekendtgørelse af lov om hjemmeværnet
 11. AG000357 Lov om Danmarks tiltrædelse af Det Internationale Atomenergiagenturs konvention om bistand i tilfælde af nukleare ulykker eller radiologiske nødstilfælde
 12. AG000376 Bekendtgørelse af beredskabsloven
 13. AI001401 Bekendtgørelse af lov om beskyttelsesrum
 14. CR000922 Lov om humanitær bistand til ofre for den væbnede konflikt i Mellemøsten
 15. CR000925 Lov om ekspropriation i militære øjemed.
 16. CR000926 Lov om tilvejebringelse af befordringsmidler til det militære forsvar og civilforsvaret (* 1)
 17. CR000929 Lov om samarbejdsregler i Forsvaret
 18. CR000931 Lov om forbud mod ophold på og færdsel gennem forsvarets skydeområder og andre militære områder (* 1)
 19. CR008146 Lov om sikkerhedsmæssige og miljømæssige forhold ved atomanlæg m.v. (Atomanlægsloven)
 20. CR011514 Bekendtgørelse af Lov om værnepligtens opfyldelse ved bistandsarbejde i udviklingslande
 21. CR011563 Lov om Indkvartering (* 1) (Indkvarteringsloven)
 22. CR041857 Bekendtgørelse af lov om Statens Istjeneste
 23. CR044177 Lov om ophævelse af lov om anvendelse af de i den ophævede lov om ordningen af Kjøbenhavns Væbning af 28. maj 1870, § 13, omhandlede fonds m.v.

Fødevareministeriet

 1. AH000165 Lov om Forholdene ved Kolindsund.*)
 2. AH000206 Bekendtgørelse af lov om støtte til jordbrugets strukturudvikling og til økologisk produktion inden for jordbrug og fiskeri m.v.
 3. AH000214 Lov om ophævelse af en række love under Fødevareministeriets område
 4. AH000641 Lov om tilskud til fremme af innovation, forskning og udvikling m.v. i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren (innovationsloven)
 5. AH000777 Bekendtgørelse af lov om Kongeriget Danmarks Fiskeribank
 6. AH000879 Bekendtgørelse af lov om strukturforanstaltninger vedrørende fiskerisektoren
 7. AH001779 Bekendtgørelse af lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om markedsordninger for landbrugsvarer m.v.
 8. AH002146 Lov om jordfordeling og offentligt køb og salg af fast ejendom til jordbrugsmæssige formål (jordfordelingsloven)
 9. AH002326 Bekendtgørelse af lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække
 10. AH002343 Bekendtgørelse af lov om journal over brug af plantebeskyttelsesmidler og eftersyn af udstyr til udbringning af plantebeskyttelsesmidler i jordbruget
 11. AH002354 Bekendtgørelse af Økologilov
 12. AH002425 Bekendtgørelse af lov om hegn
 13. AH002441 Bekendtgørelse af lov om mark- og vejfred
 14. AH002494 Lov om udvikling af fiskeri- og akvakultursektoren (fiskeriudviklingsloven)
 15. AH002569 Lov om udvikling af landdistrikterne (landdistriktsloven)
 16. AH002649 Bekendtgørelse af lov om landbrugsejendomme
 17. AH003034 Bekendtgørelse af lov om fiskeri og fiskeopdræt (fiskeriloven)
 18. AH003243 Bekendtgørelse af lov om plantenyheder
 19. AH003244 Bekendtgørelse af lov om drift af landbrugsjorder
 20. AH003245 Bekendtgørelse af lov om foderstoffer
 21. AH003246 Bekendtgørelse af lov om dyrkning m.v. af genetisk modificerede afgrøder
 22. AH003247 Bekendtgørelse af lov om gødning og jordforbedringsmidler m.v.
 23. AH003248 Bekendtgørelse af lov om frø, kartofler og planter
 24. AH003249 Bekendtgørelse af økologiloven
 25. AH003250 Bekendtgørelse af lov om biavl
 26. AH003251 Bekendtgørelse af lov om planteskadegørere
 27. AH003382 Lov om sikring af dyrepatogener
 28. AH003548 Bekendtgørelse af lov om statsgaranti for lån til yngre jordbrugere m.v.
 29. CR038804 Bekendtgørelse af lov om læhegn og tilskud til læplantning
 30. CR038848 Bekendtgørelse af lov om indkøbsforeninger for mindre jordbrugere
 31. CR038856 Bekendtgørelse af lov om ophørsstøtte til jordbrugere
 32. CR038860 Bekendtgørelse af lov om tilskud til produktions-, beskæftigelses- og miljøfremmende foranstaltninger i det private skovbrug (Skovstøtteloven)
 33. CR038876 Bekendtgørelse af lov om forhandling, udførsel og indførsel af æg og ægprodukter m.m.
 34. CR038877 Bekendtgørelse af lov om tilskud til vikarordninger inden for jordbruget
 35. CR038880 Bekendtgørelse af lov om bekæmpelse af smitsomme sygdomme hos ferskvandsfisk
 36. CR038889 Bekendtgørelse af lov om støtte til miljøforbedrende investeringer i mindre landbrug m.v.
 37. CR038965 Lov om statsgaranti for gældssaneringslån til jordbrugere
 38. CR038967 Lov om høstpant (høstpantebrevsloven)
 39. CR038982 Lov om anvendelsen af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om EF-sortsbeskyttelse
 40. CR038999 Lov om superficiære Fæste- og Lejeforhold.
 41. CR039004 Lov om tilskud til produktudvikling i forarbejdning m.v. af jordbrugsprodukter
 42. CR039006 Lov om refinansiering af realkreditlån m.v. i landbrugsejendomme (* 1)
 43. CR039031 Lov om Afløsning af Grundbyrder
 44. CR039037 Lov om sortering af råtræ, der forhandles under visse betegnelser
 45. CR039044 Lov om kapitelstakster
 46. CR039057 Lov om ophævelse af visse love under Landbrugsministeriet og om ændring af lov om bekæmpelse af muldvarpe samt om ændring af lov om frikommuner (Afbureaukratisering m.v.)
 47. CR039058 Lov om ophævelse af forskellige støttelove under Landbrugsministeriets område
 48. CR039071 Lov om ophørsstøtte til erhvervsfiskere (* 1)
 49. CR044295 Bekendtgørelse af lov om arbejderboliger på landet

Indenrigs- og Socialministeriet

 1. BM000014 Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse
 2. BM000041 Bekendtgørelse af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner
 3. BM000042 Bekendtgørelse af lov om friplejeboliger
 4. BM000043 Bekendtgørelse af lov om Det Centrale Personregister
 5. BM000044 Bekendtgørelse af lov om tvungen administration af udlejningsejendomme
 6. BM000062 Bekendtgørelse af lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommunerne, Hovedstadens Udviklingsråd og Hovedstadens Sygehusfællesskab (regionsloven)
 7. BM000092 Bekendtgørelse af lov om leje af almene boliger
 8. BM000122 Bekendtgørelse af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område
 9. BM000125 Bekendtgørelse af lov om social service
 10. BM000146 Bekendtgørelse af lov om midlertidig regulering af boligforholdene
 11. BM000152 Bekendtgørelse af lov om forebyggende hjemmebesøg til ældre m.v.
 12. BM000153 Bekendtgørelse af lov om leje
 13. BM000165 Bekendtgørelse af lov om kommunal anvisningsret
 14. BM000180 Bekendtgørelse af lov om frigørelse for visse tilskudsbestemmelser m.v.
 15. BM000181 Bekendtgørelse af lov om kommunal ejendomsskat
 16. BM000182 Bekendtgørelse af lov om lån til betaling af ejendomsskatter
 17. BM000272 Bekendtgørelse af lov om almene boliger m.v.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet

 1. AI000150 Bekendtgørelse af lov om folketingsvalg i Grønland
 2. AI000253 Bekendtgørelse af lov om en kommunal tjenestemandsret
 3. AI000652 Lov om sammenlægning af de bornholmske kommuner
 4. AI000721 Bekendtgørelse af lov om sundhedsvæsenets centralstyrelse m.v.
 5. AI001049 Lov om medicinsk udstyr
 6. AI001359 Lov om markedsføring af sundhedsydelser
 7. AI001626 Lov om en brancheadministreret registreringsordning for alternative behandlere
 8. AI001637 Lov om Det Etiske Råd
 9. AI001748 Lov om undersøgelse af behandlingsforløb, hvor psykisk syge begår alvorlig personfarlig kriminalitet
 10. AI001898 Lov om fremskaffelse af humant blod til behandlingsformål (blodforsyningsloven)
 11. AI001927 Lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommunerne, Hovedstadens Udviklingsråd og Hovedstadens Sygehusfællesskab
 12. AI001929 Lov om visse proceduremæssige spørgsmål i forbindelse med kommunalreformen
 13. AI001930 Lov om revision af den kommunale inddeling
 14. AI001931 Lov om forpligtende kommunale samarbejder
 15. AI001932 Lov om regional statsforvaltning
 16. AI001934 Lov om regionernes finansiering
 17. AI001935 Lov om kommunale borgerservicecentre
 18. AI001939 Lov om et evalueringsinstitut for kommuner m.v.
 19. AI001940 Lov om midlertidig binding af kommunernes og amtskommunernes overskudslikviditet
 20. AI002079 Lov om lægemidler
 21. AI002117 Lov om retspsykiatrisk behandling m.v.
 22. AI002164 Lov om ophævelse af lov, hvorved Regjeringen bemyndiges til at meddele »den danske Landmandsbank, Hypothek- og Vexelbank i Kjøbenhavn« forskjellige Begunstigelser
 23. AI002194 Lov om fremme af frit valg for borgerne ved levering af serviceydelser i kommuner
 24. AI002205 Lov om krav til kvalitet og sikkerhed ved håndtering af humane væv og celler (vævsloven)
 25. AI002221 Lov om ændringer af landets inddeling i kommuner og regioner og om opløsning og udpegelse af forpligtende kommunale samarbejder
 26. AI002222 Lov om kreditforeningen af kommuner og regioner i Danmark
 27. AI002236 Lov om kommuners og regioners anvendelse af fast ejendom og løsøre til brug for reklamering for andre
 28. AI002238 Lov om regulering af statstilskuddet til kommunerne i 2007 (opfølgning på aftale om den kommunale økonomi for 2006)
 29. AI002239 Lov om ophævelse af lov om amtskommunal indkomstskat og ophævelse af lov om regulering af statstilskud til amtskommuner ved ændringer i den amtskommunale udskrivningsprocent
 30. AI002244 Lov om fordeling af skattenedslaget mellem staten og kommunerne som følge af personskattelovens skatteloft
 31. AI002246 Lov om begrænsninger i den kommunale skatteudskrivning for 2007 og regulering af de kommunale bidrag til regionerne i 2007
 32. AI002251 Lov om konkurrencemæssig ligestilling mellem kommuners og regioners egenproduktion og køb af ydelser hos eksterne leverandører i relation til udgifter til merværdiafgift m.v. samt om Momsfondet
 33. AI002262 Bekendtgørelse af lov om kommunal indkomstskat
 34. AI002282 Bekendtgørelse af lov om kunstig befrugtning i forbindelse med lægelig behandling, diagnostik og forskning m.v.
 35. AI002310 Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien
 36. AI002795 Bekendtgørelse af lov om økonomisk støtte til politiske partier m.v.
 37. AI003411 Lov om røgfri miljøer
 38. AQ000113 Lov om virksomhedsansvarlige læger
 39. AQ000116 Lov om forbud mod visse dopingmidler
 40. AQ000123 Lov om erstatning til patienter opereret med Boneloc-cement før 1. juli 1992
 41. BD000098 Lov om et videnskabsetisk komitésystem og behandling af biomedicinske forskningsprojekter
 42. CR005645 Lov om Brugen af Røntgenstraaler m.v.(* 1)(* 2)
 43. CR005659 Lov om udbetaling af godtgørelse til umyndige HIV-positive blødere, transfusionssmittede m.fl.
 44. CR005663 Lov om ophævelse af lov om bekæmpelse af kønssygdomme
 45. CR005668 Lov om ophævelse af lov om erstatning for skader ved LSD-behandling og om ændring af ligningsloven
 46. CR005681 Lov om ophævelse af revisionsbestemmelser vedrørende lov om euforiserende stoffer og borgerlig straffelovs § 191.
 47. CR005719 Lov om Blødererstatningsfonden
 48. CR005727 Lov om fastsættelse af vilkår for speciallægehjælp m.v. efter lov om offentlig sygesikring
 49. CR005742 Lov om apotekernes bruttoavance i 1993
 50. CR008107 Lov om brug m.v. af radioaktive stoffer (* 1)
 51. CR008123 Lov om nukleare anlæg (atomanlæg) (Atomanlægsloven)
 52. CR011560 Lov om ophævelse af sammenlægning af Ballerup-Måløv og Ledøje-Smørum kommuner.
 53. CR011579 Lov om ophævelse af lov om et hovedstadsråd
 54. CR011582 Lov om fyrværkeri. (* 1)
 55. CR011584 Lov om ophævelse af Dansk-islandsk Forbundslov m.m.
 56. CR011622 Lov om Øen Saltholmens Stilling i kommunal Henseende og om Ordningen af Forholdet mellem Øens Ejere indbyrdes.(* 1)
 57. CR011642 Lov om den amtskommunale skatteudskrivning i 1988
 58. CR011649 Lov om folketingsvalg på Færøerne
 59. CR011652 Lov om midlertidig refusion af kommunernes merudgifter på børnepasnings- og ældreområdet
 60. CR011677 Lov om gebyrer og morarenter vedrørende visse ydelser, der opkræves eller inddrives af amtskommuner og kommuner
 61. CR040265 Lov om afregning af amtskommunernes og Frederiksberg Kommunes finansieringsgaranti for 1994 og om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner og amtskommuner (Udsættelse af afregningen af amtskommunernes og Frederiksberg Kommunes finansieringsgaranti for 1994)
 62. CR043502 Lov om midlertidigt prisstop for lægemidler m.v.
 63. CR044484 Lov om ophævelse af lov om bidrag til udgifterne ved brandvæsenet i København og lov vedrørende den kommunale beskatning af faste ejendomme i Frederiksberg Kommune og om ændring af lov om beskatning til kommunerne af faste ejendomme og lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner og amtskommuner (Ophævelse af brandbidrag)

Justitsministeriet

 1. AA000017 Bekendtgørelse af lov om Den Europæiske Menneskerettighedskonvention
 2. AA000136 Lov om ophævelse af lov om voldgift i tvistigheder angående handel med husdyr
 3. AA000141 Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed
 4. AA000441 Lov om undersøgelse af politiets efterretningsvirksomhed på det politiske område og af de aktiviteter, der var baggrunden for denne virksomhed
 5. AA000469 Lov om undersøgelseskommissioner
 6. AA000943 Lov om retshjælp til indgivelse og førelse af klagesager for internationale klageorganer i henhold til menneskerettighedskonventioner
 7. AA001008 Lov om indendørs hold af smågrise, avls- og slagtesvin
 8. AA001092 Lov om politimæssigt samarbejde i Øresundsregionen
 9. AA001102 Lov om behandling af personoplysninger
 10. AA001110 Lov om oprettelse af et centralt dna-profilregister
 11. AA001322 International købelov
 12. AA001349 Lov om udendørs hold af svin
 13. AA001391 Bekendtgørelse af lov om fremgangsmåden ved inddrivelse af skatter og afgifter m.v.
 14. AA001481 Lov om hold af slagtekyllinger
 15. AA001501 Lov om forbud mod besøgende i bestemte lokaler
 16. AA001896 Bekendtgørelse af lov om gensidig bistand ved inddrivelse af visse EF-fordringer m.v.
 17. AA001897 Bekendtgørelse af lov om renter ved forsinket betaling m.v.
 18. AA001908 Bekendtgørelse af lov om køb
 19. AA002187 Lov om Den Internationale Havretsdomstols kompetence og om fuldbyrdelse af domstolens afgørelser i visse sager
 20. AA002189 Lov om forbud mod erhvervsmæssig indførsel og produktion af samt handel med skind og skindprodukter fra hunde og katte
 21. AA002506 Lov om forbud mod slagtning og aflivning af drægtige produktionsdyr og heste i den sidste tiendedel af drægtighedsperioden
 22. AA002528 Bekendtgørelse af lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser
 23. AA002540 Lov om retssikkerhed ved forvaltningens anvendelse af tvangsindgreb og oplysningspligter
 24. AA002542 Lov om politiets virksomhed
 25. AA002547 Lov om bortvisning og beføjelse til at meddele tilhold m.v.
 26. AA002549 Lov om visse forbrugeraftaler
 27. AA002676 Bekendtgørelse af lov om forsikringsaftaler
 28. AA002719 Lov om fuldbyrdelse af visse strafferetlige afgørelser i Den Europæiske Union
 29. AA002795 Bekendtgørelse af lov om tinglysning
 30. AA002852 Bekendtgørelse af lov om hunde
 31. AA002951 Lov om kloning og genmodificering af dyr m.v.
 32. AA002954 Lov om voldgift
 33. AA002995 Bekendtgørelse af lov om international fuldbyrdelse af straf m.v.
 34. AA002996 Bekendtgørelse af lov om udlevering af lovovertrædere
 35. AA002998 Bekendtgørelse af lov om borteblevne
 36. AA003005 Bekendtgørelse af lov om erstatningsansvar
 37. AA003173 Bekendtgørelse af lov om offentlige indsamlinger og pyramidespil
 38. AA003269 Lov om juridisk rådgivning
 39. AA003317 Bekendtgørelse af lov om produktansvar
 40. AA003319 Bekendtgørelse af lov om private bidrag til politiske partier og offentliggørelse af politiske partiers regnskaber
 41. AA003329 Bekendtgørelse af lov om retsafgifter
 42. AA003501 Lov om Bruxelles I-forordningen m.v.
 43. AA003535 Bekendtgørelse af lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v.
 44. AA003676 Lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven)
 45. AA003682 Lov om hold af heste
 46. AA003685 Arvelov
 47. AA003702 Bekendtgørelse af værgemålsloven
 48. AA003735 Bekendtgørelse af dyreværnsloven
 49. AA003739 Bekendtgørelse af lov om fuldbyrdelse af straf m.v.
 50. AA003853 Bekendtgørelse af konkursloven
 51. AA003883 Bekendtgørelse af lov om dyreforsøg
 52. AA003896 Bekendtgørelse af lov om tv-overvågning
 53. AA003904 Bekendtgørelse af forvaltningsloven
 54. AA003973 Bekendtgørelse af lov om kreditaftaler
 55. AA004343 Lov om sikkerhed ved bestemte idrætsbegivenheder
 56. AA004381 Lov om Indførelse af dansk Personret, Familieret og Arveret i de sønderjydske Landsdele.
 57. AA004384 Bekendtgørelse af lov om udgivelsen af en Lovtidende og en Ministerialtidende
 58. AA004436 Bekendtgørelse af lov om pas til danske statsborgere m.v.
 59. AA004518 Bekendtgørelse af lov om krigsmateriel m.v.
 60. AA004678 Bekendtgørelse af lov om opkrævning af underholdsbidrag
 61. AA004842 Lov om hæftelse for børns erstatningsansvar
 62. AA004869 Lov om forbud mod hold af ræve
 63. AA004874 Lov om konfliktråd i anledning af en strafbar handling
 64. AA004919 Bekendtgørelse af lov om våben og eksplosivstoffer
 65. AA004988 Bekendtgørelse af lov om hittegods
 66. AA004989 Bekendtgørelse af lov om mærkning af cykelstel m.v.
 67. AA005000 Bekendtgørelse af færdselsloven
 68. AA005005 Bekendtgørelse af lov om rettens pleje
 69. AA005018 Bekendtgørelse af straffeloven
 70. AA005029 Bekendtgørelse af lov om tillæg til strandingsloven af 10. april 1895
 71. AA005052 Bekendtgørelse af lov om adoption
 72. AA005097 Bekendtgørelse af lov om børns forsørgelse
 73. AA005232 Lov om Den Europæiske Politienhed (Europol)
 74. CR018157 Bekendtgørelse af Lov om offentlig auktion ved auktionsledere
 75. CR018159 Bekendtgørelse af helligdagsloven
 76. CR018163 Bekendtgørelse af Lov om Tillæg til Borgerlig Straffelov angaaende Forræderi og anden landsskadelig Virksomhed. (* 1)
 77. CR018172 Bekendtgørelse af Midlertidig lov om landboforeningers og husmandsforeningers auktioner m.m.
 78. CR018174 Bekendtgørelse af lov om erhvervelse af fast ejendom
 79. CR018186 Bekendtgørelse af lov om internationale fragtaftaler
 80. CR018187 Bekendtgørelse af lov om lenskontrollen
 81. CR018189 Bekendtgørelse af lov om ikrafttræden af borgerlig straffelov m.m. (Ikrafttrædelsesloven)
 82. CR018191 Bekendtgørelse af lov om forbud mod visse tændstikker m.m.
 83. CR018192 Bekendtgørelse af strandingsloven
 84. CR018201 Bekendtgørelse af lov om forbud mod forskelsbehandling på grund af race m.v.
 85. CR018210 Bekendtgørelse af lov om anerkendelse og fuldbyrdelse af nordiske afgørelser om privatretlige krav og om ændring af retsplejeloven
 86. CR018211 Bekendtgørelse af lov om kommission, handelsagentur og handelsrejsende (Kommissionsloven)
 87. CR018212 Bekendtgørelse af lov om familiefideikommissers overgang til fri ejendom
 88. CR018213 Bekendtgørelse af lov om lens, stamhuses og fideikommisgodsers samt de herhen hørende fideikommiskapitalers overgang til fri ejendom
 89. CR018214 Bekendtgørelse af lov om mortifikation af værdipapirer (Mortifikationsloven)
 90. CR018215 Bekendtgørelse af lov om rigsretten
 91. CR018219 Bekendtgørelse af lov om gældsbreve (Gældsbrevsloven)
 92. CR018220 Bekendtgørelse af lov om fonde og visse foreninger
 93. CR018221 Bekendtgørelse af lov om, hvilket lands retsregler der skal anvendes på løsørekøb af international karakter
 94. CR018222 Bekendtgørelse af lov om skifte af dødsbo og fællesbo m.v.
 95. CR018226 Bekendtgørelse af lov om udgifterne i strafferetsplejen
 96. CR018227 Bekendtgørelse af lov om tilvejebringelse af lokaler for Østre landsret, Sø- og handelsretten i København og Københavns byret m.m.
 97. CR018231 Bekendtgørelse af lov om udpantning og om udlæg uden grundlag af dom eller forlig
 98. CR018233 Bekendtgørelse af lov om spillekasinoer
 99. CR018238 Lov om inspektion af konventionelle væbnede styrker i Danmark (* 1)
 100. CR018240 Lov vedrørende Behandlingen af Dødsboer efter Brasilianske Borgere, der afgaa ved Døden i Danmark (* 1).
 101. CR018242 Lov om Skyldneres Ret til at frigøre sig ved Deponering.(* 1) (Deponeringsloven)
 102. CR018243 Lov angaaende Konvention mellem Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige om Konkurs.(* 1)
 103. CR018247 Lov om retslægerådet.
 104. CR018249 Lov om Forkyndelse af Stævninger i Udlandet m.v.(* 1)
 105. CR018250 Lov om Kontrollen med Len, Stamhuse, Fideikommisgodser og Pengefideikommisser. (* 1)
 106. CR018251 Lov om ministres ansvarlighed.
 107. CR018254 Lov om Opførelse af et Sindssygehospital og en dertil knyttet Sikringsanstalt paa Sjælland. (* 1)
 108. CR018257 Lov om visse domfældtes retsstilling med hensyn til udøvelse af rettigheder.
 109. CR018258 Lov om straf for folkedrab.
 110. CR018259 Lov om Underretsdommeres og Politimestres Ansvar for deres Personale.(* 1)
 111. CR018261 Lov om private Vejrettigheder. (* 1)
 112. CR018266 Lov om Opfiskning af Ankere, Ankertouge, og andet Skibsredskab m.m. (* 1).
 113. CR018268 Lov om anerkendelse af nordiske faderskabsafgørelser og om ændring af lov om anerkendelse og fuldbyrdelse af nordiske afgørelser om privatretlige krav
 114. CR018269 Lov om Retternes Medvirkning til Optagelse af Bevis i Udlandet m.m.(* 1) (* 2) (* 3)
 115. CR018270 Lov om Underretsdommernes Befordring paa Embedsrejser.(* 1)
 116. CR018275 Lov om nordisk vidnepligt.
 117. CR018278 Lov om gennemførelse af konvention om, hvilken lov der skal anvendes på kontraktlige forpligtelser, m.v.
 118. CR018282 Lov om tatovering
 119. CR018283 Lov om Ekspropriation til Formaal vedrørende Rets-, Politi- og Fængselsvæsenet.(* 1)
 120. CR018289 Lov om samarbejde med Finland, Island, Norge og Sverige angående fuldbyrdelse af straf m.v.
 121. CR018293 Lov om et særligt grønlandsk flag
 122. CR018295 Lov om handel med brugte genstande samt pantelånervirksomhed.
 123. CR018297 Lov om visse domfældtes generhvervelse af rettigheder.
 124. CR018299 Lov om erstatning for miljøskader
 125. CR018301 Lov om fælles grænseekspedition.
 126. CR018302 Lov om Indførelse af en ny Matrikul og Oprettelse af Tingbøger for Fanø. (* 1)
 127. CR018308 Lov om overførsel til andet land af retsforfølgning i straffesager.
 128. CR018316 Lov om handelsagenter og handelsrejsende
 129. CR018332 Lov om ændring af reglerne om fortabelse af rettigheder som følge af straf.(* 1)
 130. CR018344 Lov om EF-domskonventionen m.v. (* 1)
 131. CR018347 Lov om erstatning for atomskader (nukleare skader).
 132. CR018362 Lov om undersøgelse af den færøske banksag
 133. CR018367 Lov om Frihed for Arrest og Forbud med Hensyn til Luftfartøjer.(* 1)
 134. CR018377 Lov om etablering af et udvalg om forsvarets og politiets efterretningstjenester
 135. CR018397 Lov om Straf for Krigsforbrydelser.(* 1)
 136. CR018414 Lov om massemediers informationsdatabaser
 137. CR018416 Lov om anerkendelse og fuldbyrdelse af kendelser vedrørende visse internationale investeringstvister m. v.
 138. CR018420 Lov om pakkerejser
 139. CR018422 Lov om udlevering til andet nordisk land i anledning af visse beslutninger om forsorg eller behandling.
 140. CR018427 Lov om offentlighed i forvaltningen (Offentlighedsloven) (* 1)
 141. CR018437 Lov om kundgørelse af love, anordninger og bekendtgørelser på Færøerne
 142. CR018465 Lov om strafforfølgning ved det internationale tribunal til pådømmelse af krigsforbrydelser i det tidligere Jugoslavien
 143. CR018471 Kong Christian Den Femtis Danske Lov (* 1) (* 2)
 144. CR018473 Lov om Oplagshuse
 145. CR022802 Lov om Classelotteriets Ordning og Forbud mod andet Lottospil m.m.
 146. CR040598 Lov om visse civilretlige forhold m.v. ved pensionsopsparing i pengeinstitutter
 147. CR040676 Lov om skifte af dødsboer
 148. CR040682 Lov om undersøgelse af Nørrebrosagen
 149. CR040900 Lov om Folketingets Ombudsmand
 150. CR041556 Bekendtgørelse af lov om aftaler og andre retshandler på formuerettens område
 151. CR042009 Lov om forbud mod ophold i bestemte ejendomme
 152. CR043530 Lov om forbrugeraftaler, der giver brugsret til fast ejendom på timesharebasis (* 1)
 153. CR044180 Lov om inkassovirksomhed
 154. CR044456 Lov om Danmarks tiltrædelse af Schengenkonventionen (* 1)
 155. CR046635 Bekendtgørelse af medieansvarsloven
 156. CR047389 Lov om Domstolsstyrelsen
 157. CR047392 Lov om indendørs hold af drægtige søer og gylte

Kirkeministeriet

 1. AJ000266 Bekendtgørelse af lov om domstolsbehandling af gejstlige læresager
 2. AJ000267 Bekendtgørelse af lov om bestyrelse og brug af folkekirkens kirker m.m.
 3. AJ000324 Bekendtgørelse af lov om udnævnelse af biskopper og om stiftsbåndsløsning
 4. AJ000375 Bekendtgørelse af lov om begravelse og ligbrænding
 5. AJ000387 Bekendtgørelse af lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde
 6. AJ000388 Bekendtgørelse af lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v.
 7. AJ000389 Bekendtgørelse af lov om menighedsråd
 8. AJ000390 Bekendtgørelse af lov om valg til menighedsråd
 9. AJ000396 Bekendtgørelse af lov om folkekirkens økonomi
 10. AJ000397 Bekendtgørelse af lov om medlemskab af folkekirken, kirkelig betjening og sognebåndsløsning
 11. CR031846 Bekendtgørelse af Lov om folkekirkens lønningsvæsen m.m.
 12. CR031859 Lov om Adgang for Biskopper til Fritagelse i visse Tilfælde for at føre Tilsyn med en Menighed og dennes Præster (* 1)
 13. CR031863 Lov om valgmenigheder. (Valgmenighedsloven)
 14. CR031868 Lov om anmeldelse af fødsler og dødsfald
 15. CR031870 Lov om deling af Københavns stift og oprettelse af et nye bispeembede
 16. CR031878 Lov om Oprettelse af to nye Bispeembeder (* 1)
 17. CR031880 Lov om folkekirkens institutioner til uddannelse og efteruddannelse af præster

Klima- og Energiministeriet

 1. BJ000003 Lovbekendtgørelse om tilskud til elproduktion
 2. BJ000073 Lov om miljøvenligt design af energiforbrugende produkter
 3. BJ000075 Bekendtgørelse af lov om CO2-kvoter
 4. BJ000082 Lov om kommunal fjernkøling
 5. BJ000125 Lov om fremme af vedvarende energi
 6. BJ000140 Bekendtgørelse af lov om Energinet.dk
 7. BJ000175 Lov om bæredygtige biobrændstoffer

Kulturministeriet

 1. AK000094 Lov om statstilskud til zoologiske anlæg
 2. AK000114 Bekendtgørelse af lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet
 3. AK000201 Lov om ophævelse af lov om Kulturministeriets Udviklingsfond
 4. AK000233 Bekendtgørelse af lov om biblioteksafgift
 5. AK000261 Lov om Kunstrådet
 6. AK000281 Lov om TV 2/DANMARK A/S
 7. AK000298 Bekendtgørelse af lov om Statens Kunstfond
 8. AK000300 Bekendtgørelse af lov om billedkunst
 9. AK000301 Bekendtgørelse af lov om litteratur
 10. AK000322 Lov om distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter
 11. AK000384 Lov om fremme af dopingfri idræt
 12. AK000385 Lov om pligtaflevering af offentliggjort materiale
 13. AK000413 Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v.
 14. AK000486 Lov om tilskud til distribution af dagblade
 15. AK000497 Bekendtgørelse af museumsloven
 16. AK000558 Lov om videresalg af billetter til kultur- og idrætsarrangementer
 17. AK000561 Bekendtgørelse af lov om Kulturministeriets kulturaftaler med kommuner m.v. og om regionernes opgaver på kulturområdet
 18. AK000565 Bekendtgørelse af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger
 19. AK000566 Bekendtgørelse af arkivloven
 20. AK000580 Bekendtgørelse af lov om eliteidræt
 21. AK000581 Bekendtgørelse af lov om musik
 22. AK000617 Bekendtgørelse af lov om ophavsret
 23. AK000624 Bekendtgørelse af lov om biblioteksvirksomhed
 24. AK000669 Bekendtgørelse af teaterlov
 25. AK000683 Bekendtgørelse af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed
 26. CR006529 Bekendtgørelse af lov om forbud mod videresalg af billetter til offentlige forlystelser
 27. CR006540 Lov om Opførelse af en ny Bygning for det store kongelige Bibliotek og om Oprettelse af et Provinsbibliotek i Aarhus (* 1)
 28. CR006542 Lov om statens overtagelse af Ordrupgårdsamlingen.
 29. CR006543 Lov om et Tilskud af Statskassen til Opførelse af en Bygning for den Hirschsprungske Samling af danske Kunstneres Arbejder og om Samlingens Overgang til Statsejendom
 30. CR006552 Lov om Statens Avissamling i Aarhus
 31. CR006564 Lov om visse foranstaltninger imod tyveri fra det kgl. bibliotek
 32. CR006576 Lov om til- og ombygning m.v. af Nationalmuseet
 33. CR006577 Lov om sikring af kulturværdier i Danmark
 34. CR006616 Lov om regionale kulturforsøg
 35. CR006623 Lov om tilbagelevering af kulturgoder, som ulovligt er fjernet fra et EU-medlemslands område m.v.
 36. CR040260 Lov om forskning ved arkiver, biblioteker, museer m.v.
 37. CR043405 Lov om film (* 1)
 38. CR044181 Lov om Dansk Sprognævn
 39. CR046273 Lov om Danmarks Biblioteksskole

Miljøministeriet

 1. AL000220 Lov om miljøbidrag og godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler
 2. AL000399 Lov om Udnyttelse af Vandkraften i Gudenaa
 3. AL000401 Lov om Udnyttelse af Vandkraften i offentlige Vandløb ved Anlæg af Elektricitetsværker
 4. AL000837 Lov om ophævelse af lov om Den Grønne Fond, lov om pulje til grøn beskæftigelse, lov om støtte til forureningstruede vandindvindinger og om ændring af lov om beskyttelse af havmiljøet og lov om Ørestaden m.v.
 5. AL000977 Bekendtgørelse af lov om udstykning og anden registrering i matriklen
 6. AL001349 Bekendtgørelse af lov om landinspektørvirksomhed
 7. AL001391 Bekendtgørelse af Lov om aktindsigt i miljøoplysninger
 8. AL001401 Lov om et kvalitetsstyringssystem for den kommunale sagsbehandling på natur- og miljøområdet
 9. AL001481 Bekendtgørelse af lov om kemiske stoffer og produkter
 10. AL001560 Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse
 11. AL001596 Bekendtgørelse af lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v.
 12. AL001639 Lov om De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland
 13. AL001640 Lov om nationalparker
 14. AL001658 Bekendtgørelse af lov om sommerhuse og campering m.v. (Sommerhusloven)
 15. AL001662 Bekendtgørelse af lov om støtte til de små øsamfund
 16. AL001663 Bekendtgørelse af Lov om Domaineeiendommes Afhændelse
 17. AL001665 Bekendtgørelse af lov om kolonihaver
 18. AL001666 Bekendtgørelse af lov om anvendelse af Frøstruplejren
 19. AL001673 Bekendtgørelse af lov om miljø og genteknologi
 20. AL001674 Bekendtgørelse af lov om Skjern Å Naturprojekt
 21. AL001830 Lov om undersøgelse, forebyggelse og afhjælpning af miljøskader (miljøskadeloven)
 22. AL001923 Lov om infrastruktur for geografisk information
 23. AL001980 Lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold
 24. AL002012 Bekendtgørelse af lov om vandløb
 25. AL002013 Bekendtgørelse af lov om beskyttelse af de ydre koge i Tøndermarsken
 26. AL002014 Bekendtgørelse af lov om beskyttelse af havmiljøet
 27. AL002016 Bekendtgørelse af lov om jagt og vildtforvaltning
 28. AL002017 Bekendtgørelse af lov om kommuners afståelse af vandforsyninger og spildevandsforsyninger
 29. AL002018 Bekendtgørelse af lov om miljømål m.v. for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder (Miljømålsloven)
 30. AL002019 Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse
 31. AL002020 Bekendtgørelse af lov om okker (Okkerloven)
 32. AL002021 Bekendtgørelse af lov om privat bortskaffelse af spildevand på Sejerø og andre småøer og i områder med spredt bebyggelse
 33. AL002022 Bekendtgørelse af lov om vandforsyning m.v.
 34. AL002023 Bekendtgørelse af lov om råstoffer
 35. AL002024 Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer
 36. AL002026 Bekendtgørelse af lov om skove
 37. AL002027 Bekendtgørelse af lov om planlægning
 38. AL002086 Bekendtgørelse af lov om forurenet jord
 39. AL002088 Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug
 40. CR008106 Lov om en saltvandssø i Margrethe Kog
 41. CR008119 Lov om Inddragelse af Dele af Søterritoriet under de for de Ferske Vande gældende Retsregler. (* 1)
 42. CR008139 Lov om tilskud til miljøaktiviteter i Østlandene
 43. CR008222 Lov om miljøstøtte (Støtteloven, Miljøstøtteloven)
 44. CR008230 Lov om visse miljøafgifter
 45. CR014173 Lov om ophævelse af lov om stempelafgift af topografiske kort
 46. CR014204 Lov angaaende Geodætisk Instituts trigonometriske Stationer m.v. (* 1)
 47. CR014240 Lov om Kort- og Matrikelstyrelsen
 48. CR040507 Lov om ophævelse af lov af 30. januar 1861 angående farten på Gudenå mellem Silkeborg og Randers
 49. CR046346 Bekendtgørelse af lov om afgift ved udstykning m.m.

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender

 1. AA001490 Børnelov
 2. AD000833 Lov om forbud til beskyttelse af forbrugernes interesser
 3. AH001821 Lov om hold af dyr
 4. AH001822 Lov om dyrlæger
 5. AU000537 Lov om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af elektronisk handel
 6. AU001094 Lov om Forbrugerforum
 7. AU001103 Lov om forbrugerklager (forbrugerklageloven)
 8. BE000958 Bekendtgørelse af lov om børnepasningsorlov
 9. BG000206 Lov om fødevarer
 10. BG000207 Navnelov
 11. BG000252 Bekendtgørelse af lov om registreret partnerskab
 12. BG000429 Lov om lønmodtageres ret til fravær fra arbejde af særlige familiemæssige årsager
 13. BG000476 Lov om barseludligning på det private arbejdsmarked (barseludligningsloven)
 14. BG000486 Lov om Haagerbørnebeskyttelseskonventionen
 15. BG000517 Lov om bevarelse af ret til ægtefællepension ved separation og skilsmisse
 16. BG000725 Bekendtgørelse af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning
 17. BG000813 Forældreansvarslov
 18. BG000824 Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)
 19. CR018150 Bekendtgørelse af lov om ægteskabets retsvirkninger
 20. CR018324 Lov vedrørende internationalprivatretlige Bestemmelser mellem Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige om Ægteskab, Adoption og Værgemaal.(* 1)
 21. CR018439 Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser)

Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration

 1. AI000343 Lov om ophævelse af lov om midlertidig opholdstilladelse til nødstedte fra Kosovoprovinsen i Forbundsrepublikken Jugoslavien (Kosovonødloven) og lov om ændring af udlændingeloven
 2. BC000096 Lov om ophævelse af lov om midlertidig opholdstilladelse til visse personer fra det tidligere Jugoslavien m.v. samt om ændring af udlændingeloven og forskellige skattelove
 3. BC000140 Lov om etnisk ligebehandling
 4. BC000205 Lov om meddelelse af dansk indfødsret til Mary Elizabeth Donaldson
 5. BC000217 Bekendtgørelse af lov om dansk indfødsret
 6. BC000324 Bekendtgørelse af repatrieringsloven
 7. BC000330 Bekendtgørelse af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.
 8. BC000358 Lov om indfødsretsprøve
 9. BC000441 Bekendtgørelse af lov om integration af udlændinge i Danmark
 10. BC000479 Lov om meddelelse af dansk indfødsret til Marie Agathe Odile Cavallier
 11. BC000556 Bekendtgørelse af udlændingeloven
 12. CR011571 Lov om opholdstilladelse for statsløse palæstinensere fra Libanon
 13. CR018160 Bekendtgørelse af Lov Nr. 474 af 5. September 1920 om Erhvervelse af dansk Indfødsret i Anledning af de sønderjydske Landsdeles Indlemmelse i Danmark, saaledes som denne er ændret i Henhold til Lov af 12. Juni 1922.
 14. CR018271 Lov om Indfødsrets Meddelelse.(* 1)
 15. CR018361 Lov vedrørende Erhvervelse af Indfødsret (* 1)
 16. CR018379 Lov om Generhvervelse af Indfødsret i visse Tilfælde m.m. (* 1)
 17. CR018423 Lov om ordning af visse indfødsretlige forhold.
 18. CR018443 Lov om meddelelse af dansk indfødsret til Alexandra Christina Manley
 19. CR018462 Lov om indfødsrets meddelelse og ændring af lov om dansk indfødsret

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

 1. BK000009 Bekendtgørelse af sundhedsloven
 2. BK000301 Lov om sikring af visse biologiske stoffer, fremføringsmidler og relateret materiale
 3. BK000306 Bekendtgørelse af lov om euforiserende stoffer
 4. BK000314 Bekendtgørelse af lov om apoteksvirksomhed
 5. BK000343 Bekendtgørelse af lov om forbud mod salg af tobak til personer under 18 år og salg af alkohol til personer under 16 år
 6. BK000344 Bekendtgørelse af lov om forbud mod tobaksreklame m.v.
 7. BK000346 Bekendtgørelse af lov om fremstilling, præsentation og salg af tobaksvarer
 8. BK000364 Bekendtgørelse af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed
 9. BK000395 Bekendtgørelse af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet
 10. BK000496 Bekendtgørelse af lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme

Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling

 1. AF000159 Lov om Statstidende
 2. AF000162 Lov om elektroniske signaturer
 3. AF000200 Lov om Danmarks Tekniske Universitets (DTU) overgang til selveje
 4. AF000201 Lov om auktion over tilladelser til 3. generations mobilnet
 5. BD000112 Bekendtgørelse af lov om graveadgang og ekspropriation m.v. til telekommunikationsformål
 6. BD000114 Bekendtgørelse af lov om standarder for transmission af tv-signaler m.v.
 7. BD000161 Lov om sektorforskningsinstitutioner
 8. BD000166 Bekendtgørelse af lov om etablering og fælles udnyttelse af master til radiokommunikationsformål m.v.
 9. BD000168 Lov om teknologioverførsel m.v. ved offentlige forskningsinstitutioner
 10. BD000223 Lov om videreanvendelse af den offentlige sektors informationer
 11. BD000225 Lov om internetdomæner, der særligt tildeles Danmark
 12. BD000346 Lov om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser
 13. BD000365 Bekendtgørelse af lov om radio- og teleterminaludstyr og elektromagnetiske forhold
 14. BD000366 Bekendtgørelse af lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet
 15. BD000435 Bekendtgørelse af lov om Danmarks Grundforskningsfond
 16. BD000436 Bekendtgørelse af lov om Højteknologifonden
 17. BD000437 Bekendtgørelse af lov om teknologi og innovation
 18. BD000438 Bekendtgørelse af lov om forskningsrådgivning m.v.
 19. BD000488 Bekendtgørelse af lov om opfindelser ved offentlige forskningsinstitutioner
 20. BD000492 Lov om radiofrekvenser
 21. BD000517 Bekendtgørelse af lov om universiteter (universitetsloven)
 22. CR003973 Lov om Teknologirådet
 23. CR003983 Lov om ophævelse af lov om udfærdigelse af nye telefonkoncessioner m.m. og lov om udfærdigelse af koncession på anlæg og drift af telefoner i Jylland m.m.
 24. CR034083 Lov om sygehusvæsenets deltagelse i uddannelse inden for kliniske fag ved det lægevidenskabelige studium m.v.

Skatteministeriet

 1. AE000009 Bekendtgørelse af lov om Det Fælles Lønindeholdelsesregister
 2. AN000031 Bekendtgørelse af lov om afgift af chokolade- og sukkervarer
 3. AN000056 Bekendtgørelse af lov om fremskyndet tilbagebetaling af visse afgifter
 4. AN000059 Bekendtgørelse af lov om tobaksafgifter
 5. AN000061 Bekendtgørelse af lov om afgift af spildevand
 6. AN000062 Bekendtgørelse af lov om afgift af ledningsført vand
 7. AN000263 Lov om ophævelse af lov om afgift ved overdragelse af aktier m.v. (aktieafgiftsloven)
 8. AN000282 Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem regeringen i Kongeriget Danmark og regeringen i Kongeriget Thailand
 9. AN000283 Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem regeringen i Kongeriget Danmark og regeringen i Republikken Malta
 10. AN000379 Lov om indgåelse af tillægsaftale til den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsaftale
 11. AN000737 Lov om indgåelse af aftale om ændring af overenskomsten mellem de nordiske lande til undgåelse af dobbeltbeskatning, for så vidt angår indkomst- og formueskatter
 12. AN000772 Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Venezuela
 13. AN000860 Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Italien
 14. AN000861 Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Amerikas Forenede Stater
 15. AN000863 Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Spanien
 16. AN001030 Lov om opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Singapore
 17. AN002100 Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Makedonien
 18. AN002101 Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Singapore
 19. AN002102 Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Uganda
 20. AN002107 Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Belgien
 21. AN002158 Lov om indgåelse af tillægsaftale til den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsaftale
 22. AN002164 Lov om tilskud til visse miljøvenlige lastbiler
 23. AN002228 Bekendtgørelse af lov om afgift af visse emballager, poser, engangsservice og pvc-folier
 24. AN002353 Lov om Danmarks tiltrædelse af konventionen om gensidig bistand og samarbejde mellem toldmyndighederne (Napoli II-konventionen)
 25. AN002948 Bekendtgørelse af lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v.
 26. AN002975 Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Portugal
 27. AN002976 Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Slovenien
 28. AN002977 Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst med Polen
 29. AN003069 Bekendtgørelse af lov om vurdering af landets faste ejendomme
 30. AN003219 Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Chile
 31. AN003220 Lov om indgåelse af protokol til ændring af den dansk- pakistanske dobbeltbeskatningsoverenskomst
 32. AN003221 Lov om indgåelse af tillægsaftale til den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsaftale
 33. AN003222 Lov om dansk tiltrædelse af artikel 10 (undgåelse af dobbeltbeskatning) i luftfartsoverenskomst af 14. marts 2000 mellem Danmark og Hongkong.
 34. AN003373 Bekendtgørelse af lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v.
 35. AN003480 Bekendtgørelse af Lov om Det Danske Klasselotteri A/S
 36. AN003944 Lov om indgåelse af aftale mellem Kongeriget Danmark og Kongeriget Sverige om visse skattespørgsmål (grænsegængeraftale)
 37. AN004191 Lov om afgift af mineralsk fosfor i foderfosfat
 38. AN004308 Bekendtgørelse af lov om opkrævning af indkomstskat samt kommunal og amtskommunal ejendomsværdiskat for personer m.v.
 39. AN004452 Lov om indgåelse af protokol til ændring af den dansk-malaysiske dobbeltbeskatningsoverenskomst
 40. AN004455 Lov om indgåelse af tillægsaftale til den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsaftale
 41. AN004630 Lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om narkotikaprækursorer
 42. AN004635 Lov om beskatning af søfolk
 43. AN004656 Lov om opkrævning og inddrivelse af visse fordringer
 44. AN004748 Bekendtgørelse af lov om beskatning af rederivirksomhed
 45. AN004824 Bekendtgørelse af lov om afgift af naturgas og bygas
 46. AN004831 Bekendtgørelse af lov om adgang til forsvarerbistand under en administrativ skatte- eller afgiftsstraffesag
 47. AN004832 Bekendtgørelse af toldloven
 48. AN004878 Bekendtgørelse af merværdiafgiftsloven
 49. AN004896 Bekendtgørelse af lov om anvendelse af Det Europæiske Fællesskabs forordning om toldmyndighedernes indgriben over for varer, der mistænkes for at krænke visse intellektuelle ejendomsrettigheder, og om de foranstaltninger, som skal træffes over for varer, der krænker sådanne rettigheder
 50. AN004909 Bekendtgørelse af Lov om gensidig bistand inden for området direkte skatter mellem stater, der er medlem af De europæiske Fællesskaber
 51. AN004941 Bekendtgørelse af lov om afgift af lystfartøjsforsikringer
 52. AN004975 Bekendtgørelse af lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v.
 53. AN004977 Bekendtgørelse af lov om afgift af vejbenyttelse
 54. AN004984 Bekendtgørelse af lov om afgift af svovl
 55. AN004986 Bekendtgørelse af skattekontrolloven
 56. AN004987 Bekendtgørelse af lov om afgift af spillekasinoer
 57. AN005015 Bekendtgørelse af lov om afgift af gevinster ved lotterispil m.v.
 58. AN005028 Bekendtgørelse af lov om afgift af tinglysning og registrering af ejer- og panterettigheder m.v.
 59. AN005029 Bekendtgørelse af lov om lokale totalisatorspil
 60. AN005042 Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsaftale med Hongkong, for så vidt angår skibsfart
 61. AN005043 Lov om anvendelse af dobbeltbeskatningsaftale indgået mellem de danske erhvervsorganisationers kontor i Taipei og Taipeis repræsentationskontor i Danmark
 62. AN005061 Lov om indgåelse af aftale mellem Danmark og Færøerne om beskatning af indkomst for arbejde om bord på skibe i internationalt skibsregister
 63. AN005071 Bekendtgørelse af lov om afgift af ansvarsforsikringer for motorkøretøjer m.v.
 64. AN005072 Bekendtgørelse af lov om afgift efter brændstofforbrug for visse personbiler
 65. AN005075 Bekendtgørelse af lov om afgift af lønsum m.v.
 66. AN005128 Bekendtgørelse af lov om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med regulering af forbundne foretagenders overskud (EF-voldgiftskonventionen)
 67. AN005151 Bekendtgørelse af lov om afgift af spiritus m.m.
 68. AN005156 Bekendtgørelse af lov om afgift af elektricitet
 69. AN005183 Bekendtgørelse af lov om beskatning af indkomst i forbindelse med kulbrinteindvinding i Danmark
 70. AN005185 Bekendtgørelse af lov om ansættelse og opkrævning m.v. af skat ved kulbrinteindvinding
 71. AN005230 Lov om registrering af køretøjer
 72. AN005234 Bekendtgørelse af lov om afgift af konsum-is
 73. AN005238 Lov om et indkomstregister
 74. AN005242 Bekendtgørelse af lov om gevinstgivende spilleautomater
 75. AN005243 Bekendtgørelse af lov om stempelafgift
 76. AN005248 Bekendtgørelse af lov om beskatning af medlemmer af kontoførende investeringsforeninger
 77. AN005268 Bekendtgørelse af lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter
 78. AN005289 Bekendtgørelse af lov om afgift af øl, vin og frugtvin m.m. (øl- og vinafgiftsloven)
 79. AN005317 Bekendtgørelse af lov om tilskud til afvikling af studiegæld og om eftergivelse af studiegæld samt om forsøg med eftergivelse af gæld til det offentlige for socialt udsatte grupper
 80. AN005318 Bekendtgørelse af lov om beskatning af fortjeneste ved afståelse af fast ejendom
 81. AN005347 Bekendtgørelse af lov om beskatningen af pensionsordninger m.v. (pensionsbeskatningsloven)
 82. AN005414 Bekendtgørelse af lov om afgift af affald og råstoffer (affalds- og råstofafgiftsloven)
 83. AN005459 Bekendtgørelse af lov om afgift af mineralvand m.v.
 84. AN005461 Bekendtgørelse af skatteforvaltningsloven
 85. AN005473 Bekendtgørelse af lov om beskatning ved dødsfald
 86. AN005509 Bekendtgørelse af lov om indkomstskat for personer m.v.
 87. AN005514 Bekendtgørelse af lov om en børnefamilieydelse
 88. AN005515 Bekendtgørelse af lov om afgift af hermetisk forseglede nikkel-cadmium-akkumulatorer (lukkede nikkel-cadmium- batterier)
 89. AN005539 Bekendtgørelse af Konkursskatteloven
 90. AN005548 Bekendtgørelse af lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v.
 91. AN005554 Bekendtgørelse af lov om indskud på etableringskonto
 92. AN005564 Bekendtgørelse af lov om afgift af visse klorerede opløsningsmidler
 93. AN005627 Bekendtgørelse af lov om beskatning af visse pensionskapitaler m.v.
 94. AN005710 Lov om indgåelse af tillægsaftale til den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsaftale
 95. AN005713 Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Amerikas Forenede Stater
 96. AN005846 Bekendtgørelse af lov om afgift af polyvinylklorid og ftalater
 97. AN006136 Bekendtgørelse af lov om afgift af cfc og visse industrielle drivhusgasser
 98. AN006137 Bekendtgørelse af lov om afgift af bekæmpelsesmidler
 99. AN006352 Bekendtgørelse af lov om skattemæssige afskrivninger (afskrivningsloven)
 100. AN006385 Bekendtgørelse af lov om skattefri virksomhedsomdannelse
 101. AN006391 Bekendtgørelse af lov om afgift af dødsboer og gaver (boafgiftsloven)
 102. AN006392 Bekendtgørelse af lov om indkomstbeskatning af selvstændige erhvervsdrivende
 103. AN006402 Bekendtgørelse af lov om beskatning af fonde og visse foreninger
 104. AN006418 Bekendtgørelse af lov om statsgaranterede studielån
 105. AN006424 Bekendtgørelse af lov om fusion, spaltning og tilførsel af aktiver m.v.
 106. AN006444 Bekendtgørelse af lov om forskellige forbrugsafgifter
 107. AN006541 Pensionsafkastbeskatningslov
 108. AN006548 Bekendtgørelse af lov om visse spil, lotterier og væddemål
 109. AN006562 Lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien
 110. AN006564 Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Østrig
 111. AN006565 Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Kroatien
 112. AN006671 Bekendtgørelse af lov om registreringsafgift af motorkøretøjer m.v. (registreringsafgiftsloven)
 113. AN006683 Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsaftale mellem Danmark og Georgien
 114. AN006684 Lov om indgåelse af skatteaftaler mellem Danmark og Isle of Man
 115. AN009152 Lov om afgift af kvælstofoxider
 116. AN009155 Lov om skattenedslag for seniorer
 117. AN009301 Bekendtgørelse af lov om arbejdsmarkedsbidrag
 118. AN009303 Bekendtgørelse af ejendomsværdiskatteloven
 119. AN009476 Lov om indgåelse af protokol om ændring af overenskomst mellem de nordiske lande til undgåelse af dobbeltbeskatning, for så vidt angår indkomst- og formueskatter
 120. AN009486 Lov om indgåelse af tillægsaftale til den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsaftale
 121. AN009488 Lov om inddrivelse af gæld til det offentlige
 122. AN009499 Bekendtgørelse af lov om påligningen af indkomstskat til staten (ligningsloven)
 123. AN009533 Bekendtgørelse af lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v.
 124. AN009568 Lov om midlertidig udskydelse af betalingsfristerne for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag samt moms
 125. AN009593 Lov om indgåelse af skatteaftaler mellem Danmark og henholdsvis Guernsey og Jersey
 126. AN009692 Lov om arbejdsmarkedsbidrag (arbejdsmarkedsbidragsloven)
 127. AN009695 Lov om skattefri kompensation for forhøjede energi- og miljøafgifter
 128. AN009976 Bekendtgørelse af lov om skattemæssig behandling af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle kontrakter
 129. AN010187 Lov om indgåelse af skatteaftaler mellem Danmark og henholdsvis Aruba, Bermuda, De Britiske Jomfruøer, Cayman Islands og De Nederlandske Antiller
 130. AN010188 Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Israel
 131. AN010189 Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Serbien
 132. AN010195 Lov om indgåelse af protokoller om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Belgien, Luxembourg, Singapore og Østrig
 133. AN010196 Lov om indgåelse af protokol om ændring af overenskomst mellem Danmark og Schweiz til undgåelse af dobbeltbeskatning vedrørende skatter af indkomst og formue
 134. CR021923 Bekendtgørelse af Lov om ikrafttræden af lov om opkrævning af indkomst- og formueskat for personer m.v. (Kildeskat).
 135. CR022247 Bekendtgørelse af lov om skattemæssig opgørelse af varelagre m.v.
 136. CR022248 Bekendtgørelse af lov om den skattemæssige behandling af husdyrbesætninger
 137. CR022270 Lov om Indskrænkning i Adgangen til Omsætning af Lotterisedler m.m.(* 1)
 138. CR022292 Lov om Ændringer i Reglerne for Skatteopkrævningen i Købstæderne. (* 1)
 139. CR022303 Lov om gensidig administrativ bistand i sager om direkte og indirekte skatter mellem stater, der er medlem af Europarådet eller OECD
 140. CR022306 Lov om bunden opsparing
 141. CR022323 Lov om Indkomst- og Formueskat til Staten. (* 1)
 142. CR022418 Lov om udskrivningsprocenten, reguleringstallet, personfradrag samt skatteloft for 1986 (udskrivningsprocentloven)
 143. CR022426 Lov om ophævelse af lov om udskrivning af indkomst- og formueskatten til staten (udskrivningsloven)
 144. CR022519 Lov om ophævelse af lov om sømandsskat
 145. CR022545 Lov om behandling af krav om tilbagebetaling af arbejdsmarkedsbidrag m.v.
 146. CR022577 Lov om tilbagebetaling af afgift af renter af forbrugslån m.v.
 147. CR022578 Lov om tiltrædelse af protokol af 17. marts 1995 til overenskomst af 24. oktober 1978 mellem Danmark og Ungarn om undgåelse af dobbeltbeskatning, for så vidt angår indkomst- og formueskatter
 148. CR022600 Lov om særlig udbetaling til børnefamilier i 1986
 149. CR022683 Lov om en midlertidig formueafgift af visse pensionskapitaler m.v. (pensionsformueafgiftsloven)
 150. CR022709 Lov om ophævelse af lov om afgift af renter af forbrugslån
 151. CR022715 Lov om ophævelse af lov om afgift af sukker m.m.
 152. CR022729 Lov om ophævelse af lov om arbejdsmarkedsbidrag og om ændring af merværdiafgiftsloven (momsloven) m.v. (Tillægsmoms på 3 pct.)
 153. CR022741 Lov om ophævelse af lov om indgåelse af overenskomster med fremmede stater til undgåelse af dobbeltbeskatning m.v.
 154. CR022771 Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsaftale mellem Den Socialistiske Republik Vietnams regering og Kongeriget Danmarks regering
 155. CR022772 Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Kongeriget Danmarks regering og Republikken Filippinernes regering
 156. CR022773 Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Kongeriget Danmarks regering og Den Sydafrikanske Republiks regering
 157. CR022776 Lov om ophævelse af lov om forbrugsbegrænsende foranstaltninger (Ophævelse af grammofonpladeafgiften)
 158. CR040174 Bekendtgørelse af Loven af 1926 om ændring i amtstueforordningen af 8. juli 1840.
 159. CR040257 Lov om ændring af dobbeltbeskatningsaftalen mellem den danske regering og Grønlands landsstyre
 160. CR040671 Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Kongeriget Danmarks regering og Republikken Argentinas regering
 161. CR040672 Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Kongeriget Danmarks regering og Den Russiske Føderations regering
 162. CR040673 Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Kongeriget Danmarks regering og Ukraines regering
 163. CR040868 Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Tyskland
 164. CR042197 Bekendtgørelse af lov om investeringsfonds (* 1)
 165. CR042789 Lov om indgåelse af aftale mellem Kongeriget Danmarks regering og Kongeriget Sveriges regering om ophævelse af grænsegængerreglen
 166. CR042792 Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Kongeriget Danmarks regering og regeringen i Folkerepublikken Bangladesh
 167. CR043404 Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem de nordiske lande
 168. CR044424 Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland
 169. CR044427 Lov om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Kongeriget Danmark og Det Schweiziske Forbund
 170. CR045961 Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Kongeriget Danmark og De Forenede Mexicanske Stater
 171. CR046091 Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem regeringen i Kongeriget Danmark og regeringen i Kongeriget Nederlandene
 172. CR046093 Lov om indgåelse af protokol om ændring af overenskomst mellem de nordiske lande til undgåelse af dobbeltbeskatning for så vidt angår indkomst- og formueskatter
 173. CR046094 Lov om indgåelse af to tillægsaftaler til den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsaftale
 174. CR046660 Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Canada
 175. CR047359 Lov om afgift af antibiotika og vækstfremmere anvendt i foderstoffer
 176. CR047361 Lov om afgift af kvælstof indeholdt i gødninger m.m.

Socialministeriet

 1. AO002134 Bekendtgørelse af lov om den sociale pensionsfond
 2. AO002139 Bekendtgørelse af lov om psykologer m.v.
 3. AO002456 Bekendtgørelse af lov om boligsparekontrakter
 4. AO002459 Bekendtgørelse af lov om visse almennyttige boligafdelingers omprioritering m.v.
 5. AO002541 Bekendtgørelse af lov om boligopsparing
 6. AO002703 Bekendtgørelse af lov om boliger for ældre og personer med handicap
 7. AO003047 Bekendtgørelse af lov om tilbageholdelse af stofmisbrugere i behandling
 8. AO003379 Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd
 9. AU000852 Lov om støttede private ungdomsboliger
 10. CR014183 Lov om omprioritering m.m. af visse almennyttige boligafdelinger og om ændring af lov om realkreditinstitutter og lov om boligbyggeri
 11. CR014255 Lov om ophævelse af lov om statens bygge- og boligfond
 12. CR014277 Lov om ophævelse af lov om statstilskud til forbedringsarbejder m.v. i helårsboliger og fritidsboliger

Statsministeriet

 1. AP000017 Lex Regia (Konge-Lov)
 2. AP000026 Lov om afholdelse af vejledende folkeafstemning om Danmarks tiltrædelse af EF-pakken (Europæisk Fælles Akt)
 3. AP000062 Bekendtgørelse af lov om vederlag og pension m.v. for ministre
 4. AP000079 Lov om årpenge for prinsesse Alexandra
 5. AP000111 Lov om Dagbladsnævnet
 6. AP000113 Lov om de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder
 7. AP000114 Lov om Færøernes landsstyres indgåelse af folkeretlige aftaler
 8. AP000225 Lov om Grønlands Selvstyre
 9. AP000226 Lov om forskellige forhold i forbindelse med Grønlands Selvstyre
 10. AP000230 Bekendtgørelse af tronfølgeloven
 11. CR004510 Lov om Regjeringens Førelse i Tilfælde af Kongens Umyndighed, Sygdom eller Fraværelse (* 1)
 12. CR004511 Lov om årpenge for kronprins Frederik
 13. CR004512 Lov om dronning Margrethe den Andens civilliste
 14. CR004513 Lov om Færøernes Hjemmestyre (* 1)
 15. CR004515 Lov, hvorved det forbydes fra dansk Territorium at understøtte krigsførende Magter. (* 1)
 16. CR004518 Danmarks Riges Grundlov (Grundloven) (* 1)
 17. CR004520 Lov om pensioner efter tidligere love om vederlag og pension m.v. for ministre
 18. CR004526 Lov om årpenge til medlemmer af det kongelige hus. (* 1)
 19. CR004530 Lov om årpenge for Hans Kongelige Højhed Prins Joachim

Transport- og Energiministeriet

 1. AL000020 Bekendtgørelse af_lov om udnyttelse af vedvarende energikilder m.v.
 2. AL000144 Lov om statstilskud til forskning og teknologisk udvikling på energiområdet
 3. AL000383 Bekendtgørelse af lov om statstilskud til energibesparelser m.v. i erhvervsvirksomheder
 4. AL000464 Lov om fremme af besparelser i energiforbruget
 5. AL000591 Lov om pligtige lagre af mineralolie og mineralolieprodukter
 6. AR000152 Lov om anlæg af rute 9, strækningen Odense-Svendborg
 7. AR000157 Lov om anlæg af rute 18, strækningen Herning N-Brande, og rute 15, strækningen Herning Ø-Snejbjerg
 8. AR000158 Lov om anlæg af rute 21, strækningen Holbæk-Vig
 9. AR000257 Lov om nedlæggelse af havnebanen mellem Hobro Station og Hobro Havn
 10. AR000308 Bekendtgørelse af lov om Københavns Lufthavne A/S
 11. AR000323 Lov om anlæg af Ringbanen mellem Hellerup og Ny Ellebjerg
 12. AR000363 Lov om ophævelse af lov om foranstaltninger til sikring af Limfjordstangerne, Thyborøn havn og Thyborøn kanal
 13. AR000448 Lov om ophævelse af lov om projektering af udretning af jernbanestrækningen fra Eriknauer til Horsens og fra Horsens til Skanderborg
 14. AR000527 Lov om Meddelelse af Koncession paa Anlæg og Benyttelse af forskjellige Sidebaner til de jydsk-fynske Statsbaner
 15. AR000550 Lov om anlæg af rute 26, strækningen Thisted-Nors, m.v. (Nors Omfartsvej)
 16. AR000577 Lov om nedlæggelse af visse sporanlæg m.v.
 17. AR000580 Lov om Post Danmark A/S
 18. AR000595 Bekendtgørelse af lov om buskørsel
 19. AR000596 Bekendtgørelse af lov om godskørsel
 20. AR000640 Lov om Bornholmstrafikken A/S
 21. AR000689 Lov om udbygning af Sydmotorvejen mellem Ønslev og Sakskøbing
 22. AR000690 Lov om udbygning af Motorring 3 mellem Jægersborg og Holbækmotorvejen
 23. AR000763 Lov om Banedanmark
 24. AR000814 Lov om anlæg af motorvej mellem Bording og Funder (rute 15)
 25. AR000815 Lov om anlæg af motorvej mellem Brande og Ris (rute 18)
 26. AR000820 Lov om udbygning af Køge Bugt-motorvejen mellem Hundige og Greve Syd
 27. AR000822 Lov om postbefordring
 28. AR000823 Lov om godkendelse og syn af køretøjer
 29. AR000916 Lov om projektering af en udbygning af Nordvestbanen mellem Lejre og Vipperød
 30. AR001026 Bekendtgørelse af lov om varmeforsyning
 31. AR001039 Lov om fremme af energibesparelser i bygninger
 32. AR001041 Lov om en offentlig fond til varetagelse af statens deltagelse i kulbrintetilladelser og en statslig enhed til administration af fonden
 33. AR001046 Lov om trafikselskaber
 34. AR001049 Lov om Sund og Bælt Holding A/S
 35. AR001111 Bekendtgørelse af lov om etablering og benyttelse af en rørledning til transport af råolie og kondensat
 36. AR001112 Bekendtgørelse af lov om kontinentalsoklen
 37. AR001135 Lov om sikkerhed m.v. for offshoreanlæg til efterforskning, produktion og transport af kulbrinter (offshoresikkerhedslov)
 38. AR001137 Lov om nedlæggelse af visse gods- og havnebaner
 39. AR001197 Lov om anlæg af første etape af Frederikssundmotorvejen mellem Motorring 3 og Motorring 4
 40. AR001198 Lov om anlæg af motorvej mellem Ølholm og Vejle og udbygning af motortrafikvejen mellem Riis og Ølholm til motorvej (rute 18)
 41. AR001199 Lov om udbygning af Holbækmotorvejen mellem Fløng og Roskilde Vest
 42. AR001269 Bekendtgørelse af lov om elforsyning
 43. AR001270 Bekendtgørelse af lov om naturgasforsyning
 44. AR001368 Lov om anlæg af ekstra jernbanespor i Ringsted
 45. AR001369 Lov om projektering af jernbaneanlæg København-Ringsted
 46. AR001395 Bekendtgørelse af lov om luftfart
 47. AR001397 Lov om et Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram
 48. AR001399 Lov om Metroselskabet I/S og Arealudviklingsselskabet I/S
 49. AR001400 Lov om en Cityring
 50. AR001415 Bekendtgørelse af lov om anvendelse af Danmarks undergrund
 51. CR008059 Bekendtgørelse af lov om energipolitiske foranstaltninger
 52. CR008096 Lov om statstilskud til fremme af decentral kraftvarme og udnyttelse af biobrændsler (* 1) (CO2-PAKKEN)
 53. CR008097 Lov om statstilskud til færdiggørelse af fjernvarmenet (* 1) (CO2-PAKKEN)
 54. CR008098 Lov om statstilskud til omstilling af ældre boliger til kraftvarme
 55. CR008122 Lov om oplysnings- og salgspligt vedrørende kulbrinter
 56. CR008205 Lov om statstilskud til omstilling af elopvarmede bygninger
 57. CR008210 Lov om statstilskud til fremme af tilslutning til kulkraftvarme (* 1)
 58. CR008239 Lov om statstilskud til energibesparende foranstaltninger i pensionisters boliger
 59. CR010008 Bekendtgørelse af lov om kontrol med overholdelsen af EØF's forordning nr. 11/1960 om afskaffelse af forskelsbehandling med hensyn til transportpriser og transportvilkår
 60. CR010012 Bekendtgørelse af lov om udbygning af Københavns lufthavn, Kastrup (Udbygningsloven)
 61. CR010038 Bekendtgørelse af lov om registrering af rettigheder over luftfartøjer
 62. CR010044 Lov om en jernbane fra Vemb station til Lemvig eller dens havn (* 1)
 63. CR010046 Lov om Anlæg af Jernbaner til Tuborg Havn samt til Faxe og Rødvig (* 1)
 64. CR010047 Lov om Bygning af en Bro over Limfjorden imellem Aalborg og Nørresundby (* 1)
 65. CR010048 Lov om udbygning af banestrækningen mellem Orehoved og Nykøbing F.
 66. CR010049 Lov om Forholdsregler til Beskyttelse af undersøiske Telegraf- og Telefonledninger (* 1)
 67. CR010050 Lov angaaende Anlæg og Drift af en lollandsk-falstersk Jernbane(* 1)
 68. CR010051 Lov om Meddelelse af Koncession paa Anlæg og Benyttelse af en Jernbane fra Hou Havn over Odder til et Punkt paa Statsbanen mellem Skanderborg og Aarhus (* 1)
 69. CR010052 Lov om Oprettelse af et Embede som Auditør ved Statsbanerne (* 1)
 70. CR010053 Lov om Digearbejder paa Lolland og Falster (* 1)
 71. CR010054 Lov om Bemyndigelse for Regjeringen til at meddele koncession paa forskjellige jernbaneanlæg paa Sjælland og Falster (* 1)
 72. CR010055 Lov om Ordning af Afløbsforholdene ved Ringkøbing Fjord m.m. (* 1)
 73. CR010056 Lov om Anlæg af en kombineret Vej- og Jernbanebro over Alssund og en Havnebane i Sønderborg (* 1)
 74. CR010057 Lov om erhvervelse af arealer m.v. til anlæg af en jernbane mellem Snoghøj og Tårup
 75. CR010058 Lov om indskrænkning af driften på og eventuel senere nedlæggelse af visse statsbanestrækninger og færgefarten Glyngøre - Nykøbing Mors
 76. CR010060 Lov om veteranbaner
 77. CR010061 Lov om Forhøjelse af Diget paa Manø og af Diget fra Vester Vedsted til Store Darum samt Anlæg af Havdiger paa Rømø og fra Store Darum til Tjæreborg Bakker (* 1) (* 2)
 78. CR010063 Lov om Anlæg af en Statsbane fra Klampenborg til Helsingør m.m. (* 1)
 79. CR010064 Lov om Anlæg og Drift af Private Jernbaner (* 1)
 80. CR010065 Lov om det lollandske Digelag (* 1)
 81. CR010067 Lov om Forandring i Lov Nr. 88 af 8de Maj 1894 om Anlæg og Drift af private Jernbaner (* 1).
 82. CR010070 Lov om anlæg af en ny broforbindelse over Lille-Bælt
 83. CR010071 Lov om visse hovedlandevejsstrækninger (Den årlige hovedlandevejslov)
 84. CR010072 Lov om anlæg af et Havdige fra Vester Vedsted til Store Darum i Ribe Amt (* 1) (* 2)
 85. CR010073 Lov om ekspropriationer under ministeriet for offentlige arbejder
 86. CR010085 Lov om Nedlæggelse af Jernbanen Middelfart-Strib for Persontrafik og Afhændelse af Færgelejerne i Strib og Fredericia m.v. (* 1)
 87. CR010086 Lov om Inddæmning i Kalvebodstrand m.v. og om Anlæg af en Dæmning til Rømø (* 1)
 88. CR010089 Lov om nedlæggelse af statsbanestrækningerne (statsbanerne) Hobro-Løgstør og Tommerup-Assens
 89. CR010090 Lov om Bemyndigelse for Ministeren for offentlige Arbejder til Ekspropriation til Anlæg af 3. og 4. Spor paa Strækningen Hellerup - Holte (* 1)
 90. CR010091 Lov om Københavns frihavn
 91. CR010092 Lov om Ordning af Afløbsforholdene ved Nissum Fjord m.m. (* 1)
 92. CR010093 Lov om anlæg af en omfartsvej vest om Randers
 93. CR010094 Lov om udbygning af baneanlæggene for den storkøbenhavnske nærtrafik
 94. CR010095 Lov om jernbanedrift på Lolland-Falster
 95. CR010096 Lov om nye Jernbaneanlæg m.v.
 96. CR010097 Lov om udbygning af banestrækningen mellem Høje-Tåstrup og Roskilde
 97. CR010098 Lov om anlæg af en broforbindelse over Sallingsund
 98. CR010099 Lov om erhvervelse af ejendomsretten til og nedlæggelse af banen fra Viborg til Ålestrup
 99. CR010101 Lov om visse hovedlandevejsanlæg i og ved København
 100. CR010102 Lov om anlæg af en Motorvej Vest om København samt Udbygning af Hørsholmvejen som Motorvej (* 1) (* 2)
 101. CR010103 Lov om Bemyndigelse til Foretagelse af visse Ekspropriationer m.v. (* 1)
 102. CR010105 Lov om nedlæggelse af sporforbindelsen mellem Københavns Nordre Toldbod og Larsens Plads
 103. CR010107 Lov om nedlæggelse af banen fra Nyborg til Fåborg
 104. CR010108 Lov om bemyndigelse for ministeren for offentlige arbejder til ekspropriation til anlæg af en dobbeltsporet banelinie fra Jægersborg til Lundtofte og Nærum
 105. CR010111 Lov om forskellige privatbaneanlæg (* 1)
 106. CR010112 Lov om Anlæg af en Motorvej fra Rødby Havn til Storstrømsbroen, herunder Bygning af en Bro over Guldborgsund (* 1) (* 2)
 107. CR010114 Lov om Anlæg af Havdige fra Vester Vedsted i Ribe Amt til Søndernæs i Tønder Amt (* 1) (* 2)
 108. CR010115 Lov om anlæg af en statshavn på Rømø
 109. CR010116 Lov om etablering af en færgefart til overførsel af gods mellem Københavns frihavn og Helsingborg
 110. CR010117 Lov om indførelse af elektrisk drift på fjerntrafikstrækningerne ved DSB
 111. CR010118 Lov om visse hovedlandevejsstrækninger (Den årlige hovedlandevejslov)
 112. CR010120 Lov om visse hovedlandevejsstrækninger (Den årlige hovedlandevejslov)
 113. CR010122 Lov om undladelse af at foretage opkrævning af de i loven om ordning af afløbsforholdene ved Ringkøbing Fjord m.m. omhandlede lodsejerbidrag
 114. CR010123 Lov om udbygning af banestrækningen mellem Lejre og Holbæk
 115. CR010125 Lov om udbygning af banestrækningen mellem Vamdrup og Padborg
 116. CR010126 Lov om udbygning af færgeterminalen i Helsingør
 117. CR010129 Lov om etablering af ny færgefart over Store-Bælt
 118. CR010130 Lov om visse hovedlandevejsstrækninger (Den årlige hovedlandevejslov)
 119. CR010136 Lov om DSB Busser A/S
 120. CR010139 Lov om projektering m.v. af en nord-sydgående motorvej i Jylland med forskellige tilsluttende vejforbindelser
 121. CR010140 Lov om visse hovedlandevejsstrækninger (Den årlige hovedlandevejslov)
 122. CR010144 Lov om hovedlandevejsstrækningen Løgten-Tåstrup
 123. CR010145 Lov om visse hovedlandevejsstrækninger (Den årlige hovedlandevejslov)
 124. CR010148 Lov om nedlæggelse af Dalmose-Skælskør banen
 125. CR010151 Lov om visse hovedlandevejsstrækninger (Den årlige hovedlandevejslov)
 126. CR010152 Lov om visse hovedlandevejsstrækninger (* 1) (Den årlige hovedlandevejslov)
 127. CR010153 Lov om visse hovedlandevejsstrækninger
 128. CR010154 Lov om projektering af en ny fast forbindelse over Storstrømmen med tilsluttende motorvejsanlæg
 129. CR010155 Lov om visse hovedlandevejsstrækninger (Den årlige hovedlandevejslov)
 130. CR010157 Lov om fremskudt dige for Tønder Marsk
 131. CR010162 Lov om visse hovedlandevejsstrækninger
 132. CR010163 Lov om visse hovedlandevejsstrækninger.
 133. CR010165 Lov om visse hovedlandevejsstrækninger (Den årlige hovedlandevejslov)
 134. CR010171 Lov om visse hovedlandevejsstrækninger (Den årlige hovedlandevejslov)
 135. CR010177 Lov om visse hovedlandevejsstrækninger (Den årlige hovedlandevejslov)
 136. CR010178 Lov om visse hovedlandevejsstrækninger (Den årlige hovedlandevejslov)
 137. CR010181 Lov om visse hovedlandevejsstrækninger (Ringboulevarden i Randers)
 138. CR010182 Lov om forstærkning af Ribe dige og anlæg af veje langs nogle diger
 139. CR010183 Lov om visse hovedlandevejsstrækninger (Den årlige hovedlandevejslov)
 140. CR010186 Lov om visse hovedlandevejsstrækninger (Den årlige hovedlandevejslov)
 141. CR010188 Lov om visse hovedlandevejsstrækninger
 142. CR010190 Lov om tekniske forarbejder til gennemførelse af en fælles vej- og jernbanebro over Store-Bælt
 143. CR010192 Lov om forlængelse af Danmarks deltagelse i det skandinaviske luftfartssamarbejde
 144. CR010195 Lov om anlæg af en tunnelforbindelse under Limfjorden ved Ålborg med tilsluttende motorvejsanlæg
 145. CR010196 Lov om visse hovedlandevejsstrækninger
 146. CR010202 Lov om salg af færgerne 'Peder Paars' og 'Niels Klim'
 147. CR010203 Lov om udvidelse af Helsingørmotorvejen og anlæg af 1. etape af Tværvej samt anlæg af omfartsvej Viborg Syd
 148. CR010206 Lov om visse hovedlandevejsstrækninger (omfartsvej ved Næstved, Assentoft-Sdr. Borup og omfartsvej ved Faaborg)
 149. CR010213 Lov om nedlæggelse af Københavns havnebane mellem Langebro og Slotsholmsgade
 150. CR010217 Lov om erhvervelse af arealer m.v. til anlæg af en banestrækning fra København til Harrestrup Å
 151. CR010218 Lov om indskrænkning af driften på statsbanestrækningen Vojens- Haderslev
 152. CR010220 Lov om visse hovedlandevejsstrækninger (den årlige hovedlandevejslov)
 153. CR010224 Lov om ophævelse af lov om foranstaltninger mod brandfare ved jernbanedrift m.v.
 154. CR010228 Lov om anlæg af en jernbane mellem Snoghøj og Taulov
 155. CR010236 Lov om ophævelse af lov om GiroBank A/S (* 1)
 156. CR010241 Lov ang. Bevilling af en Jernbanes Anlæg fra Faxøe Kalkbrud til et udskibningssted ved Faxøe Strand
 157. CR025209 Bekendtgørelse af Lov om forsyningsmæssige foranstaltninger
 158. CR040558 Lov om konkurrerende færgefart mellem Helsingør og Helsingborg
 159. CR040691 Lov om anlæg af Brande Omfartsvej samt projektering af rute 9 Odense-Svendborg, rute 18 Holstebro-Herning-Vejle og rute 21 Holbæk-Vig m.v.
 160. CR040692 Lov om projektering af Frederikssundsbanen
 161. CR040693 Lov om nedlæggelse af Københavns havnebane
 162. CR042811 Lov om Elsparefonden
 163. CR043394 Lov om Tidens Bestemmelse (* 1)
 164. CR043992 Lov om overdragelse af Aalborg og Odense Lufthavne
 165. CR044028 Lov om anvendelse af sommertid
 166. CR044201 Lov om forlængelse af Danmarks deltagelse i det skandinaviske luftfartssamarbejde
 167. CR044226 Lov om udbygning af Frederikssundsbanen
 168. CR045809 Bekendtgørelse af lov om statstilskud til dækning af udgifter til kuldioxidafgift i visse virksomheder med et stort energiforbrug
 169. CR046488 Lov om visse hovedlandevejsstrækninger (ændrede klassificeringer i forlængelse af vejaftalen m.m.)
 170. CR046663 Lov om statstilskud til produktrettede energibesparelser (* 1)
 171. CR046664 Lov om ophævelse af lov om statstilskud til nybyggeri og forbedring m.v. af erhvervsbygninger, lov om gennemførelse af energibesparende foranstaltninger i statens bygninger m.v., lov om statstilskud til energibesparende foranstaltninger vedrørende bygninger, lov om statstilskud til udnyttelse af overskudsvarme fra kraftvarmeværker m.v., lov om statstilskud til energibesparende foranstaltninger i beboelsesejendomme og lov om statstilskud til forbedring og opretning af beboelsesejendomme
 172. CR047450 Lov om anlæg af rute 18, strækningen Ris-Ølholm, og om nedlæggelse af visse vejstrækninger som hovedlandeveje m.v.
 173. CR047452 Lov om den selvstændige offentlige virksomhed DSB og om DSB S-tog A/S

Transportministeriet

 1. BL000031 Bekendtgørelse af lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje
 2. BL000032 Bekendtgørelse af lov om grundejerbidrag til offentlige veje (Vejbidragslov)
 3. BL000052 Bekendtgørelse af lov om havne
 4. BL000053 Bekendtgørelse af lov om kystbeskyttelse
 5. BL000055 Lov om omklassificering af visse veje
 6. BL000068 Bekendtgørelse af lov om private fællesveje
 7. BL000101 Bekendtgørelse af lov om færgefart
 8. BL000120 Bekendtgørelse af lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom
 9. BL000173 Lov om projektering af fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark
 10. BL000182 Lov om anlæg af motorvej mellem Funder og Låsby (rute 15)
 11. BL000183 Lov om Forlægning af Hillerød-Frederiksværk Jernbane paa Strækningen mellem Hillerød og Skævinge
 12. BL000197 Bekendtgørelse af lov om offentlige veje
 13. BL000203 Bekendtgørelse af lov om taxikørsel m.v.
 14. BL000205 Bekendtgørelse af lov om jernbane
 15. CR010075 Lov om kystbeskyttelse

Udenrigsministeriet

 1. AS000087 Lov om beskyttelse af gravfreden ved vraget efter passagerskibet »M/S Estonia«
 2. AS000157 Lov om afgrænsning af søterritoriet
 3. AS000187 Lov om foranstaltninger i medfør af De Forenede Nationers traktat af 24. september 1996 om et altomfattende forbud mod atomprøvesprængninger
 4. AS000352 Lov om visse aspekter af Danmarks Eksportråds virke
 5. AS000380 Lov om Den Internationale Straffedomstol
 6. AS000476 Lov om etablering af Dansk Center for Internationale Studier og Menneskerettigheder
 7. AS000560 Lov om Den Europæiske Unions udvidelse med Tjekkiet, Estland, Cypern, Letland, Litauen, Ungarn, Malta, Polen, Slovenien og Slovakiet
 8. AS000742 Lov om tilstødende zone
 9. AS000857 Lov om Den Europæiske Unions udvidelse med Bulgarien og Rumænien
 10. CR031226 Lov om Det udenrigspolitiske Nævn.
 11. CR031227 Lov om De europæiske Fællesskabers udvidelse med Grækenland
 12. CR031228 Lov om konsulære forbindelser. (* 2) (* 3)
 13. CR031230 Lov om udenrigstjenesten (* 1)
 14. CR031232 Lov om afholdelse af folkeafstemning om forslag til lov om Danmarks tiltrædelse af Edinburgh-Afgørelsen og Maastricht-Traktaten
 15. CR031233 Lov om visse forholdsregler i henhold til De Forenede Nationers pagt.
 16. CR031235 Lov om nordisk samarbejde
 17. CR031238 Lov om diplomatiske forbindelser. (* 1) (* 2)
 18. CR031239 Lov om ændring af Grønlands status i forhold til EF m.v.
 19. CR031247 Lov om Danmarks tiltrædelse af Edinburgh-Afgørelsen og Maastricht-Traktaten (* 1)
 20. CR031250 Lov om inspektioner, erklæringsafgivelse og kontrol i medfør af De Forenede Nationers konvention om forbud mod kemiske våben (* 1)
 21. CR031251 Lov om Danmarks tiltrædelse af De europæiske Fællesskaber (Tiltrædelsesloven) (* 1) (* 2)
 22. CR031252 Lov om De europæiske Fællesskabers udvidelse med Spanien og Portugal
 23. CR031254 Lov om rettigheder og immuniteter for internationale organisationer
 24. CR031256 Lov om støtte til danske investeringer i Østlandene
 25. CR031258 Lov om Danmarks tiltrædelse af aftale om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (* 1)
 26. CR031259 Lov om Den Europæiske Unions udvidelse med Norge, Østrig, Finland og Sverige
 27. CR031261 Lov om gennemførelse af overenskomst om retsstillingen for NATO-styrker og af protokol om NATOs militære hovedkvarterer
 28. CR031262 Lov om Danmarks tiltrædelse af De europæiske Fællesskaber (Tiltrædelsesloven) Bilag 1 til loven: Traktat vedrørende kongeriget Danmarks, Irlands, kongeriget Norges og Det forenede kongerige Storbritannien og Nordirlands tiltrædelse af Det europæiske økonomiske Fællesskab og Det europæiske Atomenergifællesskab (Tiltrædelsestraktaten) (* 1)
 29. CR031263 Lov om Danmarks tiltrædelse af De europæiske Fællesskaber (Tiltrædelsesloven) Bilag 1 til loven: Afgørelse truffet af Rådet for De europæiske Fællesskaber vedrørende kongeriget Danmarks, Irlands, kongeriget Norges og Det forenede kongerige Storbritannien og Nordirlands tiltrædelse af Det europæiske Kul- og Stålfællesskab (Tiltrædelsestraktaten) (* 1)
 30. CR031264 Lov om Danmarks tiltrædelse af De europæiske Fællesskaber (Tiltrædelsesloven) Bilag 1 til loven: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne (Tiltrædelsesakten) (* 1)
 31. CR031265 Lov om Danmarks tiltrædelse af De europæiske Fællesskaber (Tiltrædelsesloven) Bilag 1 til loven: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne (Tiltrædelsesakten) Bilag til Tiltrædelsesakten Bilag I. Den i Tiltrædelsesaktens artikel 29 nævnte liste (* 1)
 32. CR031266 Lov om Danmarks tiltrædelse af De europæiske Fællesskaber (Tiltrædelsesloven) Bilag 1 til loven: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne (Tiltrædelsesakten) Bilag til Tiltrædelsesakten Bilag II. Den i Tiltrædelsesaktens artikel 30 nævnte liste (* 1)
 33. CR031267 Lov om Danmarks tiltrædelse af De europæiske Fællesskaber (Tiltrædelsesloven) Bilag 1 til loven: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne (Tiltrædelsesakten) Bilag til Tiltrædelsesakten Bilag III. Lister over de i Tiltrædelsesaktens artikler 32, 36 og 39 omhandlede produkter (EURATOM) (* 1)
 34. CR031268 Lov om Danmarks tiltrædelse af De europæiske Fællesskaber (Tiltrædelsesloven) Bilag 1 til loven: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne (Tiltrædelsesakten) Bilag til Tiltrædelsesakten Bilag IV. Liste over produkter nævnt i Tiltrædelsesaktens artikel 32 (Commonwealth-produkter der nyder godt af den aftalemæssige præferencemargin i Det forenede Kongerige) (* 1)
 35. CR031269 Lov om Danmarks tiltrædelse af De europæiske Fællesskaber (Tiltrædelsesloven) Bilag 1 til loven: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne (Tiltrædelsesakten) Bilag til Tiltrædelsesakten Bilag V. Liste omhandlet i Tiltrædelsesaktens artikel 107 (* 1)
 36. CR031270 Lov om Danmarks tiltrædelse af De europæiske Fællesskaber (Tiltrædelsesloven) Bilag 1 til loven: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne (Tiltrædelsesakten) Bilag til Tiltrædelsesakten Bilag VI. Liste omhandlet i Tiltrædelsesaktens artikel 109 og i protokol nr. 22 (* 1)
 37. CR031271 Lov om Danmarks tiltrædelse af De europæiske Fællesskaber (Tiltrædelsesloven) Bilag 1 til loven: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne (Tiltrædelsesakten) Bilag til Tiltrædelsesakten Bilag VII. Liste omhandlet i Tiltrædelsesaktens artikel 111 (* 1)
 38. CR031272 Lov om Danmarks tiltrædelse af De europæiske Fællesskaber (Tiltrædelsesloven) Bilag 1 til loven: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne (Tiltrædelsesakten) Bilag til Tiltrædelsesakten Bilag VIII. Liste omhandlet i Tiltrædelsesaktens artikel 148 stk. (1) (* 1)
 39. CR031273 Lov om Danmarks tiltrædelse af De europæiske Fællesskaber (Tiltrædelsesloven) Bilag 1 til loven: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne (Tiltrædelsesakten) Bilag til Tiltrædelsesakten Bilag IX. Liste omhandlet i Tiltrædelsesaktens artikel 148 stk. (2) (* 1)
 40. CR031274 Lov om Danmarks tiltrædelse af De europæiske Fællesskaber (Tiltrædelsesloven) Bilag 1 til loven: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne (Tiltrædelsesakten) Bilag til Tiltrædelsesakten Bilag X. Liste omhandlet i Tiltrædelsesaktens artikel 150 (* 1)
 41. CR031275 Lov om Danmarks tiltrædelse af De europæiske Fællesskaber (Tiltrædelsesloven) Bilag 1 til loven: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne (Tiltrædelsesakten) Bilag til Tiltrædelsesakten Bilag XI. Liste omhandlet i Tiltrædelsesaktens artikel 152 (* 1)
 42. CR031276 Lov om Danmarks tiltrædelse af De europæiske Fællesskaber (Tiltrædelsesloven) Bilag 1 til loven: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne (Tiltrædelsesakten) Protokoller til Tiltrædelsesakten Protokol nr. 1 vedrørende vedtægterne for Den europæiske Investeringsbank (* 1)
 43. CR031277 Lov om Danmarks tiltrædelse af De europæiske Fællesskaber (Tiltrædelsesloven) Bilag 1 til loven: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne (Tiltrædelsesakten) Protokoller til Tiltrædelsesakten Protokol nr. 2 om Færøerne (* 1)
 44. CR031278 Lov om Danmarks tiltrædelse af De europæiske Fællesskaber (Tiltrædelsesloven) Bilag 1 til loven: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne (Tiltrædelsesakten) Protokoller til Tiltrædelsesakten Protokol nr. 3 om Kanaløerne og øen Man (* 1)
 45. CR031279 Lov om Danmarks tiltrædelse af De europæiske Fællesskaber (Tiltrædelsesloven) Bilag 1 til loven: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne (Tiltrædelsesakten) Protokoller til Tiltrædelsesakten Protokol nr. 4 om Grønland (* 1)
 46. CR031280 Lov om Danmarks tiltrædelse af De europæiske Fællesskaber (Tiltrædelsesloven) Bilag 1 til loven: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne (Tiltrædelsesakten) Protokoller til Tiltrædelsesakten Protokol nr. 5 om Svalbard (Spitzbergen) (* 1)
 47. CR031281 Lov om Danmarks tiltrædelse af De europæiske Fællesskaber (Tiltrædelsesloven) Bilag 1 til loven: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne (Tiltrædelsesakten) Protokoller til Tiltrædelsesakten Protokol nr. 6 om visse kvantitative restriktioner i Irland og Norge (* 1)
 48. CR031282 Lov om Danmarks tiltrædelse af De europæiske Fællesskaber (Tiltrædelsesloven) Bilag 1 til loven: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne (Tiltrædelsesakten) Protokoller til Tiltrædelsesakten Protokol nr. 7 om import af motorkøretøjer og samleindustri for motorkøretøjer i Irland (* 1)
 49. CR031283 Lov om Danmarks tiltrædelse af De europæiske Fællesskaber (Tiltrædelsesloven) Bilag 1 til loven: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne (Tiltrædelsesakten) Protokoller til Tiltrædelsesakten Protokol nr. 8 om fosfor henhørende under underposition nr. 28.04 C IV i den fælles toldtarif
 50. CR031284 Lov om Danmarks tiltrædelse af De europæiske Fællesskaber (Tiltrædelsesloven) Bilag 1 til loven: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne (Tiltrædelsesakten) Protokoller til Tiltrædelsesakten Protokol nr. 9 om aluminiumoxyd og aluminiumhydroxyd (aluminiumforbindelser) henhørende under underposition nr. 28.20 A i den fælles toldtarif (* 1)
 51. CR031285 Lov om Danmarks tiltrædelse af De europæiske Fællesskaber (Tiltrædelsesloven) Bilag 1 til loven: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne (Tiltrædelsesakten) Protokoller til Tiltrædelsesakten Protokol nr. 10 om mimosebarkekstrakt henhørende under underposition nr. 31.01 A i den fælles toldtarif og kastanjetræekstrakt henhørende under underposition nr. 31.01 C i den fælles toldtarif (* 1)
 52. CR031286 Lov om Danmarks tiltrædelse af De europæiske Fællesskaber (Tiltrædelsesloven) Bilag 1 til loven: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne (Tiltrædelsesakten) Protokoller til Tiltrædelsesakten Protokol nr. 11 om krydsfiner henhørende under position nr. ex. 44.15 i den fælles toldtarif
 53. CR031287 Lov om Danmarks tiltrædelse af De europæiske Fællesskaber (Tiltrædelsesloven) Bilag 1 til loven: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne (Tiltrædelsesakten) Protokoller til Tiltrædelsesakten Protokol nr. 12 om papirmasse henhørende under underposition nr. 47.01 A II i den fælles toldtarif (* 1)
 54. CR031288 Lov om Danmarks tiltrædelse af De europæiske Fællesskaber (Tiltrædelsesloven) Bilag 1 til loven: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne (Tiltrædelsesakten) Protokoller til Tiltrædelsesakten Protokol nr. 13 om avispapir henhørende under underposition nr. 48.01 A i den fælles troldtarif (* 1)
 55. CR031289 Lov om Danmarks tiltrædelse af De europæiske Fællesskaber (Tiltrædelsesloven) Bilag 1 til loven: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne (Tiltrædelsesakten) Protokoller til Tiltrædelsesakten Protokol nr. 14 om råbly henhørende under underposition nr. 78.01 A i den fælles troldtarif (* 1)
 56. CR031290 Lov om Danmarks tiltrædelse af De europæiske Fællesskaber (Tiltrædelsesloven) Bilag 1 til loven: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne (Tiltrædelsesakten) Protokoller til Tiltrædelsesakten Protokol nr. 15 om råzink henhørende under underposition nr. 79.01 A i den fælles troldtarif (* 1)
 57. CR031291 Lov om Danmarks tiltrædelse af De europæiske Fællesskaber (Tiltrædelsesloven) Bilag 1 til loven: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne (Tiltrædelsesakten) Protokoller til Tiltrædelsesakten Protokol nr. 16 om markederne for og samhandelen med landbrugsprodukter (* 1)
 58. CR031292 Lov om Danmarks tiltrædelse af De europæiske Fællesskaber (Tiltrædelsesloven) Bilag 1 til loven: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne (Tiltrædelsesakten) Protokoller til Tiltrædelsesakten Protokol nr. 17 om import i Det forenede Kongerige af sukker hidrørende fra de i Commonwealth-aftalen vedrørende sukker omhandlede eksporterende lande og territorier (* 1)
 59. CR031293 Lov om Danmarks tiltrædelse af De europæiske Fællesskaber (Tiltrædelsesloven) Bilag 1 til loven: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne (Tiltrædelsesakten) Protokoller til Tiltrædelsesakten Protokol nr. 18 om import i Det forenede Kongerige af smør og ost fra New Zealand (* 1)
 60. CR031294 Lov om Danmarks tiltrædelse af De europæiske Fællesskaber (Tiltrædelsesloven) Bilag 1 til loven: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne (Tiltrædelsesakten) Protokoller til Tiltrædelsesakten Protokol nr. 19 om alkoholholdige drikkevarer fremstillet af korn (* 1)
 61. CR031295 Lov om Danmarks tiltrædelse af De europæiske Fællesskaber (Tiltrædelsesloven) Bilag 1 til loven: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne (Tiltrædelsesakten) Protokoller til Tiltrædelsesakten Protokol nr. 20 om norsk landbrug (* 1)
 62. CR031296 Lov om Danmarks tiltrædelse af De europæiske Fællesskaber (Tiltrædelsesloven) Bilag 1 til loven: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne (Tiltrædelsesakten) Protokoller til Tiltrædelsesakten Protokol nr. 21 om fiskeriordningen for Norge (* 1)
 63. CR031297 Lov om Danmarks tiltrædelse af De europæiske Fællesskaber (Tiltrædelsesloven) Bilag 1 til loven: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne (Tiltrædelsesakten) Protokoller til Tiltrædelsesakten Protokol nr. 22 om forbindelserne mellem Det europæiske økonomiske Fællesskab og de associerede afrikanske stater og Madagascar samt de selvstændige udviklingslande inden for Commonwealth, der er beliggende i Afrika, Det indiske Ocean, Stillehavet og på Antillerne (* 1)
 64. CR031298 Lov om Danmarks tiltrædelse af De europæiske Fællesskaber (Tiltrædelsesloven) Bilag 1 til loven: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne (Tiltrædelsesakten) Protokoller til Tiltrædelsesakten Protokol nr. 23 om de nye medlemsstaters anvendelse af det generelle toldpræferencesystem der anvendes i Det europæiske økonomiske Fællesskab (* 1)
 65. CR031299 Lov om Danmarks tiltrædelse af De europæiske Fællesskaber (Tiltrædelsesloven) Bilag 1 til loven: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne (Tiltrædelsesakten) Protokoller til Tiltrædelsesakten Protokol nr. 24 om de nye medlemsstaters deltagelse i Det europæiske Kul- og Stålfællesskabs fonde (* 1)
 66. CR031300 Lov om Danmarks tiltrædelse af De europæiske Fællesskaber (Tiltrædelsesloven) Bilag 1 til loven: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne (Tiltrædelsesakten) Protokoller til Tiltrædelsesakten Protokol nr. 25 om udveksling med Danmark af viden på kerneenergiområdet (* 1)
 67. CR031301 Lov om Danmarks tiltrædelse af De europæiske Fællesskaber (Tiltrædelsesloven) Bilag 1 til loven: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne (Tiltrædelsesakten) Protokoller til Tiltrædelsesakten Protokol nr. 26 om udveksling med Irland af viden på kerneenergiområdet (* 1)
 68. CR031302 Lov om Danmarks tiltrædelse af De europæiske Fællesskaber (Tiltrædelsesloven) Bilag 1 til loven: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne (Tiltrædelsesakten) Protokoller til Tiltrædelsesakten Protokol nr. 27 om udveksling med Norge af viden på kerneenergiområdet (* 1)
 69. CR031303 Lov om Danmarks tiltrædelse af De europæiske Fællesskaber (Tiltrædelsesloven) Bilag 1 til loven: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne (Tiltrædelsesakten) Protokoller til Tiltrædelsesakten Protokol nr. 28 om udveksling med Det forenede Kongerige af viden på kerneenergiområdet (* 1)
 70. CR031304 Lov om Danmarks tiltrædelse af De europæiske Fællesskaber (Tiltrædelsesloven) Bilag 1 til loven: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne (Tiltrædelsesakten) Protokoller til Tiltrædelsesakten Protokol nr. 29 om aftalen med Den internationale Atomenergi-Organisation (* 1)
 71. CR031305 Lov om Danmarks tiltrædelse af De europæiske Fællesskaber (Tiltrædelsesloven) Bilag 1 til loven: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne (Tiltrædelsesakten) Protokoller til Tiltrædelsesakten Protokol nr. 30 om Irland (* 1)
 72. CR031306 Lov om Danmarks tiltrædelse af De europæiske Fællesskaber (Tiltrædelsesloven) Bilag 1 til loven: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne (Tiltrædelsesakten) Brevveksling vedrørende Tiltrædelsesakten Brevveksling vedrørende monetære spørgsmål (* 1)
 73. CR031307 Lov om Danmarks tiltrædelse af De europæiske Fællesskaber (Tiltrædelsesloven) Bilag 1 til loven: Traktat om oprettelse af Det europæiske økonomiske Fællesskab (EØF-traktaten), herunder konvention vedrørende fælles institutioner for De europæiske Fællesskaber (* 1)
 74. CR031308 Lov om Danmarks tiltrædelse af De europæiske Fællesskaber (Tiltrædelsesloven) Bilag 1 til loven: Traktat om oprettelse af Det europæiske økonomiske Fællesskab (EØF-traktaten), herunder konventionen vedrørende fælles institutioner for De europæiske Fællesskaber Bilag til EØF-traktaten I. Lister Bilag I. Lister A-G omhandlet i Traktatens artikler 19 og 20 (* 1)
 75. CR031309 Lov om Danmarks tiltrædelse af De europæiske Fællesskaber (Tiltrædelsesloven) Bilag 1 til loven: Traktat om oprettelse af Det europæiske økonomiske Fællesskab (EØF-traktaten), herunder konventionen vedrørende fælles institutioner for De europæiske Fællesskaber Bilag til EØF-traktaten I. Lister Bilag II. Liste omhandlet i Traktatens artikel 38 (* 1)
 76. CR031310 Lov om Danmarks tiltrædelse af De europæiske Fællesskaber (Tiltrædelsesloven) Bilag 1 til loven: Traktat om oprettelse af Det europæiske økonomiske Fællesskab (EØF-traktaten), herunder konventionen vedrørende fælles institutioner for De europæiske Fællesskaber Bilag til EØF-traktaten I. Lister Bilag III. Liste over de i Traktatens artikel 106 nævnte usynlige transaktioner (* 1)
 77. CR031311 Lov om Danmarks tiltrædelse af De europæiske Fællesskaber (Tiltrædelsesloven) Bilag 1 til loven: Traktat om oprettelse af Det europæiske økonomiske Fællesskab (EØF-traktaten), herunder konventionen vedrørende fælles institutioner for De europæiske Fællesskaber Bilag til EØF-traktaten I. Lister Bilag IV. Oversøiske lande og territorier på hvilke bestemmelserne i fjerde del af Traktaten finder anvendelse (* 1)
 78. CR031312 Lov om Danmarks tiltrædelse af De europæiske Fællesskaber (Tiltrædelsesloven) Bilag 1 til loven: Traktat om oprettelse af Det europæiske økonomiske Fællesskab (EØF-traktaten), herunder konventionen vedrørende fælles institutioner for De europæiske Fællesskaber Bilag til EØF-traktaten II. Protokoller Protokol vedrørende vedtægterne for Den europæiske Investeringsbank (* 1)
 79. CR031313 Lov om Danmarks tiltrædelse af De europæiske Fællesskaber (Tiltrædelsesloven) Bilag 1 til loven: Traktat om oprettelse af Det europæiske økonomiske Fællesskab (EØF-traktaten), herunder konventionen vedrørende fælles institutioner for De europæiske Fællesskaber Bilag til EØF-traktaten II. Protokoller Protokol vedrørende den tyske indenrigshandel og de dermed forbundne problemer (* 1)
 80. CR031314 Lov om Danmarks tiltrædelse af De europæiske Fællesskaber (Tiltrædelsesloven) Bilag 1 til loven: Traktat om oprettelse af Det europæiske økonomiske Fællesskab (EØF-traktaten), herunder konventionen vedrørende fælles institutioner for De europæiske Fællesskaber Bilag til EØF-traktaten II. Protokoller Protokol om visse bestemmelser angående Frankrig (* 1)
 81. CR031315 Lov om Danmarks tiltrædelse af De europæiske Fællesskaber (Tiltrædelsesloven) Bilag 1 til loven: Traktat om oprettelse af Det europæiske økonomiske Fællesskab (EØF-traktaten), herunder konventionen vedrørende fælles institutioner for De europæiske Fællesskaber Bilag til EØF-traktaten II. Protokoller Protokol vedrørende Italien (* 1)
 82. CR031316 Lov om Danmarks tiltrædelse af De europæiske Fællesskaber (Tiltrædelsesloven) Bilag 1 til loven: Traktat om oprettelse af Det europæiske økonomiske Fællesskab (EØF-traktaten), herunder konventionen vedrørende fælles institutioner for De europæiske Fællesskaber Bilag til EØF-traktaten II. Protokoller Protokol vedrørende Storhertugdømmet Luxembourg (* 1)
 83. CR031317 Lov om Danmarks tiltrædelse af De europæiske Fællesskaber (Tiltrædelsesloven) Bilag 1 til loven: Traktat om oprettelse af Det europæiske økonomiske Fællesskab (EØF-traktaten), herunder konventionen vedrørende fælles institutioner for De europæiske Fællesskaber Bilag til EØF-traktaten II. Protokoller Protokol vedrørende varer med oprindelse i og indført fra bestemte lande, og som ved indførsel til en af Medlemsstaterne indrømmes en særlig ordning (* 1)
 84. CR031318 Lov om Danmarks tiltrædelse af De europæiske Fællesskaber (Tiltrædelsesloven) Bilag 1 til loven: Traktat om oprettelse af Det europæiske økonomiske Fællesskab (EØF-traktaten), herunder konventionen vedrørende fælles institutioner for De europæiske Fællesskaber Bilag til EØF-traktaten II. Protokoller Protokol vedrørende den ordning, der skal finde anvendelse på varer, som henhører under Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab med hensyn til Algeriet og Den Franske Republiks oversøiske departementer (* 1)
 85. CR031319 Lov om Danmarks tiltrædelse af De europæiske Fællesskaber (Tiltrædelsesloven) Bilag 1 til loven: Traktat om oprettelse af Det europæiske økonomiske Fællesskab (EØF-traktaten), herunder konventionen vedrørende fælles institutioner for De europæiske Fællesskaber Bilag til EØF-traktaten II. Protokoller Protokol vedrørende mineralolier og visse mineraloliederivater (* 1)
 86. CR031320 Lov om Danmarks tiltrædelse af De europæiske Fællesskaber (Tiltrædelsesloven) Bilag 1 til loven: Traktat om oprettelse af Det europæiske økonomiske Fællesskab (EØF-traktaten), herunder konventionen vedrørende fælles institutioner for De europæiske Fællesskaber Bilag til EØF-traktaten II. Protokoller Protokol vedrørende anvendelsen af Traktaten om oprettelse af Det Europæiske Økonomiske Fællesskab på Kongeriget Nederlandenes ikke-europæiske dele (* 1)
 87. CR031321 Lov om Danmarks tiltrædelse af De europæiske Fællesskaber (Tiltrædelsesloven) Bilag 1 til loven: Traktat om oprettelse af Det europæiske økonomiske Fællesskab (EØF-traktaten), herunder konventionen vedrørende fælles institutioner for De europæiske Fællesskaber Bilag til EØF-traktaten II. Protokoller Protokol vedrørende Det Europæiske Økonomiske Fællesskabs privilegier og immuniteter (* 1)
 88. CR031322 Lov om Danmarks tiltrædelse af De europæiske Fællesskaber (Tiltrædelsesloven) Bilag 1 til loven: Traktat om oprettelse af Det europæiske økonomiske Fællesskab (EØF-traktaten), herunder konventionen vedrørende fælles institutioner for De europæiske Fællesskaber Bilag til EØF-traktaten II. Protokoller Protokol vedrørende Statutten for Det Europæiske Økonomiske Fællesskabs Domstol (* 1)
 89. CR031323 Lov om Danmarks tiltrædelse af De europæiske Fællesskaber (Tiltrædelsesloven) Bilag 1 til loven: Traktat om oprettelse af Det europæiske økonomiske Fællesskab (EØF-traktaten), herunder konventionen vedrørende fælles institutioner for De europæiske Fællesskaber Bilag til EØF-traktaten III. Konvention Gennemførelseskonvention vedrørende de oversøiske landes og territoriers associering med Fællesskabet (* 1)
 90. CR031324 Lov om Danmarks tiltrædelse af De europæiske Fællesskaber (Tiltrædelsesloven) Bilag 1 til loven: Traktat om oprettelse af Det europæiske økonomiske Fællesskab (EØF-traktaten), herunder konventionen vedrørende fælles institutioner for De europæiske Fællesskaber Bilag til EØF-traktaten III. Konvention Protokol vedrørende toldkontingent for indførsel af bananer (* 1)
 91. CR031325 Lov om Danmarks tiltrædelse af De europæiske Fællesskaber (Tiltrædelsesloven) Bilag 1 til loven: Traktat om oprettelse af Det europæiske økonomiske Fællesskab (EØF-traktaten), herunder konventionen vedrørende fælles institutioner for De europæiske Fællesskaber Bilag til EØF-traktaten III. Konvention Protokol vedrørende toldkontingent for indførsel af ubrændt kaffe (* 1)
 92. CR031326 Lov om Danmarks tiltrædelse af De europæiske Fællesskaber (Tiltrædelsesloven) Bilag 1 til loven: Traktat om oprettelse af Det europæiske økonomiske Fællesskab (EØF-traktaten), herunder konventionen vedrørende fælles institutioner for De europæiske Fællesskaber Bilag til EØF-traktaten IV. Konvention vedrørende fælles institutioner for De europæiske Fællesskaber (* 1)
 93. CR031327 Lov om Danmarks tiltrædelse af De europæiske Fællesskaber (Tiltrædelsesloven) Bilag 1 til loven: Traktat om oprettelse af Det europæiske økonomiske Fællesskab (EØF-traktaten), herunder konventionen vedrørende fælles institutioner for De europæiske Fællesskaber Bilag til EØF-traktaten V. Slutakt Fælleserklæring vedrørende samarbejdet med stater, som er medlemmer af de internationale organisationer (* 1)
 94. CR031328 Lov om Danmarks tiltrædelse af De europæiske Fællesskaber (Tiltrædelsesloven) Bilag 1 til loven: Traktat om oprettelse af Det europæiske økonomiske Fællesskab (EØF-traktaten), herunder konventionen vedrørende fælles institutioner for De europæiske Fællesskaber Bilag til EØF-traktaten V. Slutakt Fælleserklæring vedrørende Berlin (* 1)
 95. CR031329 Lov om Danmarks tiltrædelse af De europæiske Fællesskaber (Tiltrædelsesloven) Bilag 1 til loven: Traktat om oprettelse af Det europæiske økonomiske Fællesskab (EØF-traktaten), herunder konventionen vedrørende fælles institutioner for De europæiske Fællesskaber Bilag til EØF-traktaten V. Slutakt Programerklæring med henblik på associeringen af franc-områdets selvstændige lande med Det Europæiske Økonomiske Fællesskab (* 1)
 96. CR031330 Lov om Danmarks tiltrædelse af De europæiske Fællesskaber (Tiltrædelsesloven) Bilag 1 til loven: Traktat om oprettelse af Det europæiske økonomiske Fællesskab (EØF-traktaten), herunder konventionen vedrørende fælles institutioner for De europæiske Fællesskaber Bilag til EØF-traktaten V. Slutakt Programerklæring med henblik på Kongeriget Libyens associering med Det Europæiske Økonomiske Fællesskab (* 1)
 97. CR031331 Lov om Danmarks tiltrædelse af De europæiske Fællesskaber (Tiltrædelsesloven) Bilag 1 til loven: Traktat om oprettelse af Det europæiske økonomiske Fællesskab (EØF-traktaten), herunder konventionen vedrørende fælles institutioner for De europæiske Fællesskaber Bilag til EØF-traktaten V. Slutakt Programerklæring vedrørende Somaliland, som for tiden er under Den italienske Republiks formynderskab (* 1)
 98. CR031332 Lov om Danmarks tiltrædelse af De europæiske Fællesskaber (Tiltrædelsesloven) Bilag 1 til loven: Traktat om oprettelse af Det europæiske økonomiske Fællesskab (EØF-traktaten), herunder konventionen vedrørende fælles institutioner for De europæiske Fællesskaber Bilag til EØF-traktaten V. Slutakt Programerklæring med henblik på Surinams og De nederlandske Antillers associering med Det Europæiske Økonomiske Fællesskab (* 1)
 99. CR031333 Lov om Danmarks tiltrædelse af De europæiske Fællesskaber (Tiltrædelsesloven) Bilag 1 til loven: Traktat om oprettelse af Det europæiske økonomiske Fællesskab (EØF-traktaten), herunder konventionen vedrørende fælles institutioner for De europæiske Fællesskaber Bilag til EØF-traktaten V. Slutakt Erklæring fra regeringen for forbundsrepublikken Tyskland vedrørende begrebet 'tyske statsborgere' (* 1)
 100. CR031334 Lov om Danmarks tiltrædelse af De europæiske Fællesskaber (Tiltrædelsesloven) Bilag 1 til loven: Traktat om oprettelse af Det europæiske økonomiske Fællesskab (EØF-traktaten), herunder konventionen vedrørende fælles institutioner for De europæiske Fællesskaber Bilag til EØF-traktaten V. Slutakt Erklæring fra regeringen for forbundsrepublikken Tyskland vedrørende Traktaternes anvendelse på Berlin (* 1)
 101. CR031335 Lov om Danmarks tiltrædelse af De europæiske Fællesskaber (Tiltrædelsesloven) Bilag 1 til loven: Traktat om oprettelse af Det europæiske økonomiske Fællesskab (EØF-traktaten), herunder konventionen vedrørende fælles institutioner for De europæiske Fællesskaber Bilag til EØF-traktaten V. Slutakt Erklæring fra regeringen for Den franske Republik vedrørende ansøgninger om patenter, der angår viden, som er underkastet bestemmelser om hemmeligholdelse af hensyn til forsvaret (* 1)
 102. CR031336 Lov om Danmarks tiltrædelse af De europæiske Fællesskaber (Tiltrædelsesloven) Bilag 1 til loven: Traktat om oprettelse af Det europæiske Atomenergifællesskab (EURATOM-traktaten) (* 1)
 103. CR031337 Lov om Danmarks tiltrædelse af De europæiske Fællesskaber (Tiltrædelsesloven) Bilag 1 til loven: Konvention, som ændrer Traktaten om oprettelse af Det europæiske økonomiske Fællesskab med henblik på at gøre den særlige associeringsordning, der er omhandlet i fjerde del af denne Traktat, anvendelig på de nederlandske Antiller (* 1)
 104. CR031338 Lov om Danmarks tiltrædelse af De Europæiske Fællesskaber (Tiltrædelsesloven) Bilag 1 til loven: Traktat om oprettelse af et fælles Råd og en fælles Kommission for De Europæiske Fællesskaber og tilhørende dokumenter (Fusionstraktaten) (* 1)
 105. CR031339 Lov om Danmarks tiltrædelse af De europæiske Fællesskaber (Tiltrædelsesloven) Bilag 1 til loven: Traktat om ændring af visse budgetbestemmelser i traktaterne om oprettelse af De Europæiske Fællesskaber og i traktaten om oprettelse af et fælles Råd og en fælles Kommission for De Europæiske Fællesskaber og tilhørende dokumenter (Budgettraktaten) (* 1)
 106. CR031340 Lov om Danmarks tiltrædelse af De europæiske Fællesskaber (Tiltrædelsesloven) Bilag 1 til loven: Slutakt med tilhørende erklæringer (* 1)
 107. CR031341 Lov om Danmarks tiltrædelse af De europæiske Fællesskaber (Tiltrædelsesloven) Bilag 2 til loven: Traktat om oprettelse af Det europæiske Kul- og Stålfællesskab (EKSF-traktaten) (* 1)
 108. CR040016 Lov om anvendelse af overskuddet i visse krigsforsikringsforbund.
 109. CR040702 Lov om eksklusive økonomiske zoner
 110. CR043177 Lov om Danmarks Riges fiskeriterritorium
 111. CR047574 Bekendtgørelse af Lov om internationalt udviklingssamarbejde

Undervisningsministeriet

 1. AT000431 Bekendtgørelse af lov om specialundervisning for voksne
 2. AT000479 Bekendtgørelse af lov om uddannelse til håndarbejdslærer
 3. AT000480 Bekendtgørelse af lov om uddannelse til ernærings- og husholdningsøkonom
 4. AT000649 Lov om ophævelse af lov om fastlæggelse af regler om visse hverv m.v. ved erhvervsskolerne
 5. AT000735 Lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø
 6. AT000770 Lov om afholdelse af danske prøver og eksaminer i udlandet
 7. AT001566 Bekendtgørelse af lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitetet (folkeoplysningsloven)
 8. AT001928 Bekendtgørelse af lov om forberedende voksenundervisning (FVU-loven)
 9. AT001929 Bekendtgørelse af lov om ungdomsskoler
 10. AT002240 Lov om stipendier til visse udenlandske studerende ved korte og mellemlange videregående uddannelser
 11. AT002292 Bekendtgørelse af lov om Danmarks Evalueringsinstitut
 12. AT002310 Bekendtgørelse af lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne m.v.
 13. AT002376 Bekendtgørelse af lov om Centre for Videregående Uddannelse og andre selvejende institutioner for videregående uddannelser m.v.
 14. AT002475 Bekendtgørelse af lov om produktionsskoler
 15. AT002557 Lov om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog
 16. AT002590 Lov om private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen (hf-kurser)
 17. AT002600 Lov om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen
 18. AT002751 Bekendtgørelse af lov om centre for undervisningsmidler m.v.
 19. AT002828 Bekendtgørelse af lov om befordringsrabat til studerende ved videregående uddannelser
 20. AT002833 Bekendtgørelse af lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser
 21. AT002868 Bekendtgørelse af lov om uddannelsen til højere forberedelseseksamen (hf-loven)
 22. AT002873 Bekendtgørelse af lov om adgang til udøvelse af visse erhverv i Danmark
 23. AT002885 Bekendtgørelse af lov om vurdering af udenlandske uddannelseskvalifikationer m.v.
 24. AT002920 Lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser
 25. AT002925 Bekendtgørelse af lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m.
 26. AT002928 Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov
 27. AT003007 Bekendtgørelse af lov om bonus til elever i ungdomsuddannelse med lønnet praktik
 28. AT003126 Bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelser
 29. AT003145 Bekendtgørelse af lov om erhvervsgrunduddannelse m.v.
 30. AT003345 Bekendtgørelse af lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v.
 31. AT003371 Lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser
 32. AT003387 Lov om almen voksenuddannelse og om anerkendelse af realkompetence i forhold til fag i almen voksenuddannelse, i hf-uddannelsen og i uddannelsen til studentereksamen (avu-loven)
 33. AT003418 Lov om pædagogikum i de gymnasiale uddannelser
 34. AT003465 Bekendtgørelse af lov om uddannelsen til studentereksamen (stx) (gymnasieloven)
 35. AT003479 Bekendtgørelse af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v.
 36. AT003484 Bekendtgørelse af lov om uddannelserne til højere handelseksamen (hhx) og højere teknisk eksamen (htx)
 37. AT003633 Bekendtgørelse af lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v.
 38. AT003704 Lov om oprettelse af et nationalt center for undervisning i natur, teknik og sundhed
 39. AT003734 Bekendtgørelse af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU)
 40. AT003735 Bekendtgørelse af lov om godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse
 41. AT003736 Bekendtgørelse af lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser
 42. AT003744 Bekendtgørelse af lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser
 43. AT003745 Bekendtgørelse af lov om medie- og journalisthøjskolen
 44. AT003746 Bekendtgørelse af lov om folkeskolen
 45. AT003783 Bekendtgørelse af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven)
 46. AT003800 Bekendtgørelse af lov om vejledning om uddannelse og erhverv
 47. AT003831 Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v.
 48. AT003858 Bekendtgørelse af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne
 49. AT003878 Bekendtgørelse af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion
 50. AT003885 Bekendtgørelse af lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler)
 51. AT003893 Bekendtgørelse af lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse
 52. AT003895 Bekendtgørelse af lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v.
 53. CR034012 Bekendtgørelse af lov om depositum ved ungdomsuddannelser og videregående uddannelser og gebyr ved prøveforberedende enkeltfagsundervisning til højere forberedelseseksamen m.v.
 54. CR034028 Bekendtgørelse af lov om uddannelsesopsparing
 55. CR034041 Lov om sammenlægning og nedlæggelse af seminarier
 56. CR034059 Lov om ændring i fundats af 18. januar 1760 for Arne Magnussens Legat (Den arnamagnæanske Stiftelse)
 57. CR034088 Lov om adgangsregulering ved videregående uddannelser
 58. CR044205 Lov om dansk retskrivning

Velfærdsministeriet

 1. BI000185 Lov om nedsættelse af statstilskuddet til kommuner ved forhøjelser af den kommunale skatteudskrivning
 2. BI000186 Lov om regulering af statstilskuddet til kommunerne i 2009
 3. BI000253 Bekendtgørelse af lov om individuel boligstøtte
 4. BI000271 Bekendtgørelse af lov om boligbyggeri
 5. BI000464 Bekendtgørelse af lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet
 6. BI000466 Bekendtgørelse af lov om kommunale og regionale valg
 7. BI000475 Bekendtgørelse af lov om valg til Folketinget
 8. BI000476 Bekendtgørelse af lov om byfornyelse og udvikling af byer

Økonomi- og Erhvervsministeriet

 1. AC000066 Bekendtgørelse af lov om statsgaranti til lån til forsøgsbyggeri
 2. AC000184 Lov om leje af erhvervslokaler m.v. (erhvervslejelov)
 3. AD000149 Lov om kontraktbetinget driftsstøtte til skibsbygning
 4. AD000210 Bekendtgørelse af lov om statsgaranti til udviklingsvirksomhed
 5. AD000238 Bekendtgørelse af_Lov om Dansk Eksportkreditfond m.v.
 6. AD000595 Bekendtgørelse af lov om dykkerarbejde og dykkermateriel m.v.
 7. AD000673 Lov om kontrol angående statsstøtte (Europa-Kommissionens kontrolbesøg i Danmark)
 8. AD000678 Lov om Klagenævnet for Udbud
 9. AD000830 Lov om et indberetningssystem for oplysning om løn m.v. (LetLøn)
 10. AU000077 Bekendtgørelse af lov om beregning af et nettoprisindeks
 11. AU000192 Bekendtgørelse af lov om Danmarks Statistik
 12. AU000203 Lov om stormflod og stormfald
 13. AU000324 Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder inden for de erhvervstilknyttede sikringsordninger
 14. AU000522 Bekendtgørelse af lov om bygnings- og boligregistrering
 15. AU000536 Lov om maritime uddannelser
 16. AU000604 Lov om ophævelse af lov om erhvervsudvikling og om ændring af lov om erhvervsfremme
 17. AU000637 Bekendtgørelse af lov om VækstFonden
 18. AU001052 Lov om midlertidig, kontraktbetinget driftsstøtte til bygning af visse skibstyper
 19. AU001125 Lov 14. April 1865 ang. fremmede Skibes Adgang til indenrigsk Fragtfart.
 20. AU001308 Bekendtgørelse af lov om gasinstallationer og installationer i forbindelse med vand- og afløbsledninger
 21. AU001319 Bekendtgørelse af lov om autorisation af elinstallatører m.v.
 22. AU001321 Bekendtgørelse af lov om elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel
 23. AU001457 Bekendtgørelse af lov om hjemmeservice
 24. AU001517 Bekendtgørelse af søloven
 25. AU001526 Lov om registrering af ledningsejere
 26. AU001634 Lov om næringsbrev til fødevarebutikker
 27. AU002173 Bekendtgørelse af lov om anvendelsen af visse af Det Europæiske Fællesskabs retsakter om økonomiske forbindelser til tredjelande m.v.
 28. AU002188 Lov om straf for overtrædelse af Det Europæiske Fællesskabs forordning om medaljer og møntefterligninger, der ligner euromønter
 29. AU002190 Lov om erhvervsfremme
 30. AU002194 Lov om detailsalg fra butikker m.v.
 31. AU002201 Bekendtgørelse af Sømandsloven
 32. AU002216 Bekendtgørelse af lov om ejerlejligheder
 33. AU002223 Bekendtgørelse af lov om restaurations- og hotelvirksomhed m.v.
 34. AU002362 Lov om overtagelse af brugsretten til danske skibe
 35. AU002505 Bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende fonde
 36. AU002506 Bekendtgørelse af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder
 37. AU002507 Bekendtgørelse af lov om Det Centrale Virksomhedsregister
 38. AU002509 Bekendtgørelse af lov om aktieselskaber
 39. AU002510 Bekendtgørelse af lov om det europæiske selskab
 40. AU002511 Bekendtgørelse af lov om anpartsselskaber
 41. AU002512 Bekendtgørelse af bogføringslov
 42. AU002520 Lov om det europæiske andelsselskab
 43. AU002536 Lov om kommuners udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder og kommuners og regioners deltagelse i selskaber
 44. AU002577 Bekendtgørelse af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber
 45. AU002616 Bekendtgørelse af lov om omsætning af fast ejendom
 46. AU002623 Bekendtgørelse af lov om sikkerhed til søs
 47. AU002682 Lov om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond
 48. AU002836 Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber
 49. AU002885 Lov om fremgangsmåden ved anmeldelse m.v. af visse oplysninger hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen
 50. AU002888 Lov om Fonden til Markedsføring af Danmark
 51. AU002955 Bekendtgørelse af konkurrenceloven
 52. AU002956 Bekendtgørelse af Lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd
 53. AU003020 Bekendtgørelse af lov om et skibsfinansieringsinstitut
 54. AU003090 Bekendtgørelse af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter
 55. AU003091 Bekendtgørelse af lov om tilsyn med firmapensionskasser
 56. AU003238 Lov om administration af forordning om oprettelse af en europæisk gruppe for territorialt samarbejde (EGTS)
 57. AU003290 Lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven)
 58. AU003293 Lov om en terrorforsikringsordning på skadesforsikringsområdet
 59. AU003400 Bekendtgørelse af lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v.
 60. AU003413 Bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling
 61. AU003526 Bekendtgørelse af lov om brugsmodeller
 62. AU003527 Bekendtgørelse af designloven
 63. AU003529 Bekendtgørelse af varemærkeloven
 64. AU003534 Bekendtgørelse af patentloven
 65. AU003611 Lov om statstilskud til renoverings- og bygningsarbejder og energibesparende materialer i helårsboliger
 66. AU003648 Lov om tjenesteydelser i det indre marked
 67. AU003655 Lov om betalingstjenester
 68. AU003657 Bekendtgørelse af årsregnskabsloven
 69. AU003666 Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven)
 70. AU003690 Bekendtgørelse af lov om finansiel virksomhed
 71. AU003691 Bekendtgørelse af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme
 72. AU003700 Bekendtgørelse af lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v.
 73. AU003701 Bekendtgørelse af lov om en garantifond for indskydere og investorer
 74. AU003702 Bekendtgørelse af lov om finansiel stabilitet
 75. AU003703 Bekendtgørelse af lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter
 76. AU003705 Bekendtgørelse af lov om værdipapirhandel m.v.
 77. AU003707 Bekendtgørelse af lov om markedsføring
 78. AU003803 Bekendtgørelse af lov om en rejsegarantifond
 79. AU003817 Lov om produktsikkerhed
 80. CR000135 Bekendtgørelse af lov om økonomisk samordning (Det Økonomiske Råd)
 81. CR000139 Lov om Danmarks Nationalbank (* 1)
 82. CR000150 Lov om gevinstopsparing
 83. CR000154 Lov om imødegåelse af indlåsningseffekter på inkonverterbare realkreditlån m.v.
 84. CR014095 Bekendtgørelse af Lov om brandsikring af ældre beboelsesbygninger m.v.
 85. CR014118 Bekendtgørelse af lov om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af bygge- og anlægskontrakter og indkøb m.v.(* 1)
 86. CR014176 Lov om statens byggevirksomhed m.v. (Statsbyggeloven)
 87. CR018304 Lov om benzinforhandlerkontrakter
 88. CR025197 Bekendtgørelse af lov af lov om skibsmåling
 89. CR025214 Bekendtgørelse af lov om registreringsafgift for fritidsfartøjer
 90. CR025227 Bekendtgørelse af Lov om arbejdstageres opfindelser
 91. CR025241 Bekendtgørelse af lov om translatører og tolke
 92. CR025245 Bekendtgørelse af lov om dispachører
 93. CR025246 Bekendtgørelse af næringslov (næringsloven)
 94. CR025251 Bekendtgørelse af lov om foranstaltninger mod forskelsbehandling indenfor international skibsfart
 95. CR025260 Bekendtgørelse af lov om valutaforhold m.v. (Valutaloven)
 96. CR025320 Bekendtgørelse af lov om forhyring af skibsmandskab
 97. CR025337 Bekendtgørelse af lov om hemmelige patenter (lov om hemmelige patenter)
 98. CR025354 Bekendtgørelse af lov om en garantiordning for udlån til nye aktiviteter i mindre virksomheder
 99. CR025386 Lov om Omsætning til det metriske System af Maal- og Vægtangivelser efter de hidtil gældende Systemer i bestaande Love m.m.*)
 100. CR025404 Lov om fremmede statsskibe m.v.
 101. CR025428 Lov om garantier til finansieringsinstitutter inden for detailhandelen
 102. CR025435 Lov om kapitalindskud i Det Danske Stålvalseværk A/S
 103. CR025437 Lov om Handelsflådens Velfærdsråd (Velfærdsloven)(* 1)
 104. CR025440 Lov om begrænsning af danske rederes adgang til at afgive oplysninger til udenlandske myndigheder.
 105. CR025449 Lov om ophævelse af visse love inden for Industriministeriets område og om ændring af forskellige lovbestemmelser (Afbureaukratisering)
 106. CR025453 Lov om finansiel rekonstruktion af Det Danske Stålvalseværk A/S
 107. CR025468 Lov om kontrol med arbejder af ædle metaller m.v. (* 1)
 108. CR025480 Fællesmærkelov(* 1)
 109. CR025525 Lov om ophævelse af lov om realkreditlignende lån m.v. og ændring af lov om stempelafgift
 110. CR025530 Lov om garantier for lån til skibsfinansiering (* 1)
 111. CR025545 Lov om beskyttelse af halvlederprodukters udformning (topografi)
 112. CR025548 Lov om ophævelse af lov om oprettelse af 'Danske Søfarendes Mindefond af 1945'
 113. CR025549 Møntlov
 114. CR025574 Lov om Industriministeriets Erhvervsankenævn
 115. CR025583 Lov om faste priser på tobaksvarer (Tobaksprisloven)
 116. CR025600 Lov om ophævelse af lov om forsikring af varer og fragt mod krigsfare til søs (* 1)
 117. CR040661 Lov om ophævelse af lov om regulering af kreditformidling
 118. CR040714 Lov om fond til investeringer i vækstmarkeder m.v. (Lov om IFV-fonden)
 119. CR042905 Lov om ophævelse af lov om skoleskibsafgift
 120. CR042941 Lov om skibes besætning
 121. CR043783 Bekendtgørelse af checklov
 122. CR043784 Bekendtgørelse af veksellov
 123. CR043788 Lov om krigsforsikring af fast ejendom og løsøre
 124. CR043789 Lov om Guldklausuler
 125. CR043794 Lov om Finansieringsfonden af 1992
 126. CR043795 Lov om ophævelse af lov om tilsyn med begravelseskasser og ligbrændingsforeninger og om ændring af forskellige lovbestemmelser (* 1)
 127. CR043873 Bekendtgørelse af lov om Dansk Internationalt Skibsregister (DIS-loven)
 128. CR044005 Bekendtgørelse af lov om administration af Det Europæiske Økonomiske Fællesskabs forordninger om indførelse af europæiske økonomiske firmagrupper
 129. CR044512 Lov om krigsforsikring af skibe (* 1)
 130. CR044514 Lov om ophævelse af lov om tilskud til iværksættere
 131. CR045858 Lov om ophævelse af lov om Forenings-Registeret
 132. CR045859 Lov om ophævelse m.v. af lov om fordelingen af visse fra udlandet modtagne erstatninger
 133. CR047270 Lov om Rådets forordning (EF) om beskyttelse mod eksterritorial lovgivning vedtaget af et tredjeland
 134. CR047400 Bekendtgørelse af byggelov

Powered by: Linux, Apache, Hans Schou

ISO/IEC 15445