retsinformation.dk - LOV nr 361 af 01/07/1988

Original lov:
Lov om ophævelse af lov om sømandsskat

Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ophævelse af lov om sømandsskat

    VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


     § 1

Lov om sømandsskat, jf. lovbekendtgørelse nr. 799 af 1. december 1986, som ændret ved lov nr. 838 af 18. december 1987, ophæves med virkning fra og med 1. januar 1989.

     § 2

     Stk. 1. De hidtil gældende regler i lov om sømandsskat finder fortsat anvendelse på skattemæssige forhold, der vedrører lønningsåret 1988 og tidligere lønningsår. Dog finder bestemmelsen i lovens § 21, sidste punktum, ikke anvendelse for berigtigelser og årsopgørelser, der udskrives til personer, der på udskrivningstidspunktet ikke er omfattet af sømandsskatteordningen.

     Stk. 2. Afgørelse i spørgsmål vedrørende lønningsåret 1988 og tidligere lønningsår, som efter gældende regler i lov om sømandsskat henhører under Sømandsskattekontoret, overgår fra og med 1. januar 1989 til afgørelse i Statsskattedirektoratet.

     Stk. 3. Afgørelse i spørgsmål vedrørende lønningsåret 1988 og tidligere lønningsår, som efter gældende regler i lov om sømandsskat træffes af skatteministeren efter indstilling fra Sømandsskattenævnet, træffes efter 1. januar 1989 uden sådan indstilling, såfremt nævnet ikke inden anførte dato har afgivet indstilling.

     Stk. 4. Skatteministeren fastsætter nærmere bestemmelse om udbetaling af godtgørelse og opkrævning af for lidt betalt sømandsskat vedrørende lønningsåret 1988 og tidligere lønningsår, som fremgår af berigtigelser og årsopgørelser, der udskrives til personer, der på udskrivningstidspunktet ikke er omfattet af sømandsskatteordningen.

Givet på Amalienborg, den 1. juli 1988

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

    /Anders Fogh Rasmussen

Officielle noter

Ingen